Uudised-Arhiiv

Haridus- ja Teadusministeerium

03.09.2008

Haridus- ja Teadusministeeriumi uudiskiri 3.09.2008
 

Koolirahu kuulutati välja 1. septembril Põlvas
Tänavu kuulutati üle-eestiline koolirahu välja 1. septembril Põlvas. Koolirahu väljakuulutamisega rõhutatakse koostöö tähtsust ja positiivse õhkkonna olulisust koolides.
Koolirahu tähendab vastastikust austust ja seesmist kindlustunnet, seda nii õpilastele kui õpetajatele. Koolirahu tseremoonial kirjutasid rahusõnumit sisaldavale lepingule alla minister Tõnis Lukas ja Eesti Õpilasesinduste Liidu esindaja.
Koolirahu programm sai Eesti Noorsootöö Keskuse eestvõttel alguse juba 1999. aastal.

Koolikuu ürituste sarja avas Eesti Vabariigi ajaloo konverents õpetajatele
Eesti Vabariigi 90. juubeliaasta koolikuu keskendub sellele, mis on meie hariduses ainuomast – Eesti ajaloole ja eesti keelele, kogu meie kultuurile. Koolikuul toimub mitmesuguseid üritusi nii õpetajatele kui õpilastele.
Koolikuu ürituste sarja avas 27. augustil konverents „Eesti 20. sajandi ajaloo sõlmküsimused”, kus käsitleti Eesti riigi erinevate ajalooperioodide arengusuundi hariduse, majanduse jt valdkondades. Tulekul on õpilaskonverents „Minu haridus”, väärtusarenduse teemaline konverents, Balti hariduskootöö mess. Tunnustatakse rahvusvaheliste õpilasvõistluste laureaate ja aasta parimaid õpetajaid, toetatakse erivajadustega õpilaste osalemist juubeliaasta üritustel, kuulutatakse välja arvutijoonistuste võistlus jpm.
Vt koolikuu üritust e kalendrit

Õpilaste visioonikonkursi "Eesti 100" parimad selgunud
Vabariigi juubeliaastal Haridus- ja Teadusministeeriumi välja kuulutatud õpilaskonkursi "Eesti 100" töid hinnanud ˛ürii selgitas välja originaalsemad ja julgemad käsitlused Eestist kümne aasta pärast. Võitjaid ja nende juhendajaid autasustatakse 12. septembril Tartus Athena keskuses toimuval pidulikul vastuvõtul. Parimatest töödest annab Haridus- ja Teadusministeerium välja kogumiku.
Vt lähemalt

Gümnaasiume ei saa hinnata ainult riigieksamite tulemuste põhjal
Poliitikauuringute Keskuses PRAXIS valmis augusti keskel uuring "Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all". Uuringus analüüsitakse riigieksamite tulemuste kõrval teisi tulemusnäitajaid, mille alusel gümnaasiume omavahel võrrelda.
Kvalitatiivsest pilootuuringust selgub, et peamised "hea kooli" indikaatorid on meeldiv sisekliima, turvalisus ning kokkuhoidev ja sundimatu õhustik. Keskse elemendi moodustab samuti õpetajaskond. Õpetajate puhul tõstsid uuringu käigus küsitletud õpilased esile omadusi nagu hoolivus ja abivalmidus. Oluliseks peeti seda, et õpetaja leiaks õpilase jaoks aega, samuti oskust õpetada ainet arusaadavalt ja tekitada õpihuvi. Õpetajatele on tähtis enesetäiendus ja erialane arendamine. Selgus ka, et õppetööle avaldavad otsest mõju õppetingimused, s.h koolihoone seisukord, õppetööks vajalik varustus jm. Olulist rolli mängib ka õpilaste-õp etajate suhtarv.
Vt lähemalt

Eesti keele õpe vene töökeelega lasteaedades laieneb
Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas augusti alguses välja avatud konkursi vene töökeelega lasteaedade õpetajate ja teiste töötajate koolitamiseks. Pakkumisi oodatakse teises keeles õpetamise kogemustega koolitusasutustelt. Oktoobris algavad kursused valmistavad vene töökeelega lasteaedu ette eesti keele senisest laialdasemaks õpetamiseks, keskendudes teises keeles õpetamise viisidele, et keeleõpe toimuks mänguliselt ja lapsele justkui märkamatult.
Valitsus kiitis mais heaks koolieelse lasteasutuse uue riikliku õppekava, mis näeb muuhulgas ette eestikeelseid tegevusi juba kolmeaastastele lastele, kelle kodune keel ei ole eesti keel. Muudatused jõustuvad 1. septembril 2008 ning rakenduvad 1. märtsil 2009.

Selgusid teaduse tippkeskused
Juulis langetas SA Archimedes otsused 524 miljoni krooni struktuuritoetuste raha jagamiseks teaduse tippkeskustele. Vt toetatavate tippkeskuste tutvustusi. 

Tuhanded täiskasvanud saavad tasuta osaleda sadadel erinevatel kursustel
23. juulil kinnitas haridus- ja teadusminister riikliku tellimuse täiskasvanute tööalasele koolitusele, mille raames saavad Euroopa Sotsiaalfondi toel 22 miljoni krooni eest tasuta koolitust enam kui 8500 töötavat täiskasvanut 618 erineval kursusel. Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutustes” raames korraldab Haridus- ja Teadusministeerium tasuta kursusi 37 kutseõppeasutuses ja rakenduskõrgkoolis üle Eesti. Kursuste eesmärk on pakkuda täiendõpet konkurentsivõime tõstmiseks või ümberõpet uuele töökohale asumiseks.

Kõikides maakondades korraldatakse noortele koolitusi HIV ennetuseks
29. juulil allkirjastas haridus- ja teadusminister käskkirja, millega eraldatakse 1,4 miljonit krooni HIV ennetuse alaste koolituste läbiviimiseks noortele kõikides Eesti maakondades. Toetuse eesmärgiks on noorte kaasamine HIV ennetustegevusse, et suurendada noorte teadmisi riskiteguritest.


VALITSUSES

Sajad lasteaialapsed saavad paremad tingimused
17. juulil kiitis valitsus nimekirja lasteaedadest, mille ehitamist või renoveerimist riik käesoleval aastal toetab. Toetuse abil luuakse juba tänavu juurde 520 uut lasteaiakohta ja parandatakse veel ligi paarisaja lasteaialapse hoiu- ja eelõpetuse tingimusi. Programmi "Igale lapsele lasteaiakoht" raames eraldas riik käesolevaks aastaks 74 miljonit krooni.
Lisainfo 

 

ssl

Ļščģåš