Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euroopa noored
NIVOO1
110
euro26
Björk - õpi Põhjamaades!
aken
nip
 

Uudised-Arhiiv

 

Noortevaldkonna struktuurifondide ANK, TNK ja HK projekti kavandite kogumine

15.01.2008

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega kuulutab välja «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 3 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna 5: Hariduse infrastruktuuri arendamine alasuuna
 
„AVATUD NOORTEKESKUSTE, TEAVITAMIS- JA NÕUSTAMISKESKUSTE NING HUVIKOOLIDE KAASAJASTAMINE” PROJEKTI KAVANDITE KOGUMISE
Projekti kavandite kogumise eesmärgiks on välja selgitada rakenduskava ja selle alasuuna 5.5.4 eesmärkidele ning haridus- ja teadusministri 21. detsembri 2007. a määrusele nr 82 “Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12903227) vastavad projekti kavandid.
 
Toetatavad tegevused
Rakenduskava eesmärkidest tulenevalt on käesoleva meetme raames toetatavad alljärgnevad noorsootöö infrastruktuuri kaasajastamisega seotud tegevused:
-       noorsootöö teenuse osutamiseks kasutatavate ruumide ja hoonete projekteerimine, renoveerimine ning ehitamine arvestades muuhulgas nõudeid erivajadustega inimeste ligipääsuks;
-       noorsootöö teenuse osutamiseks kasutatava hoone lähiümbruse korrastamine;
-       noorsootöö teenuse osutamiseks vajalike infotehnoloogiliste infrastruktuuride ja muude tehnosüsteemide väljaarendamine;
-       noorsootöö teenuste osutamist toetava mööbli ja/või kontoritehnika hankimine;
-       muud projektiga otseselt seotud või projekti elluviimise seisukohast põhjendatud ja olulised tegevused.
 
Toetuse piirmäär
-       taotletav summa ei või olla suurem kui 15 000 000 krooni ühe taotluse kohta;
-       taotletava summa alammäär ühe taotluse kohta on 500 000 krooni;
-       toetuse määr projekti kohta on kuni 95% abikõlblikest kuludest ning omafinantseeringu miinimummäär 5%.
 
Õigustatud taotlejad
-      projekti kavandeid võivad esitada teavitamis- ja nõustamiskeskused, avatud noortekeskused ning huvikoolid ja nende pidajad.
 
Abikõlblikkuse periood
-       Meetme rakendamise kulude ja tegevuste abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2007 – 31. august 2015.
 
Infopäevad
-       Tartus 6. veebruaril kell 11-14, Haridus- ja Teadusministeeriumi suur saal, Munga 18
-       Narvas 8. veebruaril kell 11-14, Narva Laste Loomemaja, Partisani 2
-       Pärnus 12. veebruaril kell 11-14, Pärnu Maavalitsuse saal, Akadeemia 2
-       Tallinnas 13. veebruaril kell 11-14, Õpetajate Maja, Raekoja Plats 14
 
Projekti kavandi esitamine
-      projekti kavandite kogumise viib läbi Eesti Noorsootöö Keskus;
-      projekti kavandi esitamise tähtaeg on 31. märts 2008 (arvesse lähevad hiljemalt 31. märtsi postitempliga saadetised);
-      projekti kavand esitatakse haridus- ja teadusministri 21. detsembri 2007. a määruse nr 82 “Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” lisas 1 toodud vormil;
-      projekti kavandi vorm ja muud projekti kavandi esitamisega seotud dokumendid leiate Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehelt aadressil www.entk.ee;
-      projekti kavandi koostamise-alane info ja nõu:
Karin Kuum, e-post karin.kuum@entk.ee, tel. 735 0329
-      projekti kavand esitatakse ühes originaaleksemplaris paberkandjal allkirjastatuna ja koopia elektroonilisel andmekandjal digitaalselt allkirjastatuna aadressil:
Eesti Noorsootöö Keskus
Uuslinna 10
11415 Tallinn
Märksõna: struktuuritoetuse projekti kavand
 
Järgnevad tegevused
-      Projekti kavandeid hindab selleks kinnitatud hindajate kogu, kes moodustab projektidest meetme rahalise mahu piires projekti kavandite eelistusnimekirja. Eelistusnimekirja põhjal koostab Haridus- ja Teadusministeerium investeeringute kava eelnõu. Vabariigi Valitsuse kinnitatud investeeringute kavas nimetatud taotlejad saavad õiguse esitada struktuuritoetuse taotluse meetme prioriteetse suuna rakendusüksusele SA Innove.
 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš