Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
110
aken
nip
Björk - õpi Põhjamaades!
euro26
NIVOO1
euroopa noored
 

Uudised-Arhiiv

 

www.hm.ee

06.10.2009

Haridus- ja Teadusministeerium
Uudiskiri 1.10.2009
 


VALITSUSES / В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

3. septembril kiitis valitsus heaks Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) põhimääruse täiendamise. Edaspidi registreeritakse süsteemis ülikoolide ühisõppekavade avamine ja ühisdiplomite väljaandmine. Lihtsustub üldhariduskoolide registreerimine riigieksamitele ning põhikooli ühitatud eksamitele. Samuti luuakse õppekirjanduse alamregister, kuhu kantakse haridus- ja teadusministri määruses kehtestatud nõuetele vastava õppekirjanduse andmed.***

10. septembril kiitis valitsus heaks Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu. Uuendatud seadus täpsustab akadeemia liikmeskonna koosseisu, muudab akadeemikutasu määramise korraldust ning akadeemia asutuste asutamise korraldust.
Kehtiva seaduse kohaselt on akadeemikute piirarvuks 60. Kuna akadeemiku staatus on eluaegne, on see piirarv hakanud takistama aktiivsete teadlaste vastuvõttu akadeemiasse. Seadusemuudatus näeb ette, et akadeemikute arvu ülempiir kehtib kuni 75-aastastele akadeemikutele.

***

Samal istungil kiideti heaks ka "Eesti kutseharidussüsteemi arengukava 2009-2013" ning selle rakendusplaan aastateks 2009-2011.
Uue arengukava olulisemad märksõnad on õppijakesksus, kutseõppe kvaliteet, ajakohasus ja väärtustamine. Kutseõpe peab olema avatud ja kättesaadav erinevatele sihtrühmadele ning täitma ühelt poolt sotsiaalset, kaasavat funktsiooni ja teisalt pakkuma tipptaset ühiskonna ja majanduse innovaatiliseks ja teadmistepõhiseks arendamiseks.

***

17. septembril kiideti heaks teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega antakse võimalus teadus- ja arendustegevuse hindamisel kasutada selleks kõige sobilikumaid hindamisviise. Senine hindamine (evalveerimine) on olnud liialt ressursse nõudev. Teadus- ja arendusasutuste initsiatiivil loobutakse kohustuslikust süvaanalüüsil põhinevast evalveerimisest ning luuakse uus kahest osast koosnev hindamise mehhanism.

***

24. septembril kinnit as valitsus „Täiskasvanuhariduse arengukava 2009-2013“ ning selle rakendusplaani. Arengukava koostamisel lähtuti muutustest majanduses ja tööturul. Eesmärk on suurendada elukestva õppe võimalusi ning pakkuda täiskasvanutele rohkem võimalusi eri- ja kutsealaseks koolituseks.

***

29. septembril kiideti heaks 2010. aasta riigieelarve
, mille maht on 89,6 miljardit krooni. Riigieelarve tulude maht on 84 miljardit krooni. Hariduskulud tõusevad eurovahendite toel miljardi krooni võrra.


MINISTEERIUMIS / В МИНИСТЕРСТВЕ

7. septembril kirjutati Kasahstani Vabariigi pealinnas Astanas alla kahe riigi haridus- ja teadusministeeriumide vaheline haridus- ja teaduskoostöö kokkulepe.
Kavas on senisest rohkem vahetada teavet kahe riigi seadustest ja muudest õigusaktidest, mis käsitlevad haridust ja koolitust, samuti koostada ühisprogramme ja -projekte, jagades juhtimis- ja töökogemusi tähtsaimatel arengusuundadel hariduse ja teaduse alal. Pooled toetavad kõrgkoolide koostööd kõrghariduse ja kõrgkoolijärgse täienduskoolituse alal. Koostöö eeldab juhtivate teadlaste ja õppejõudude vahetust ning mõlema riigi spetsialistide osalemist teaduslikel foorumitel ja konverentsidel.

***

Haridusse suunatud eurotoetused leidsid kasutust sajaprotsendiliselt.
Eesti õppeasutuste ning haridussüsteemi arengusse aastateks 2004–2008 ette nähtud enam kui miljard krooni tõukefondide toetusi on perioodi lõppemise seisuga täies mahus rakenduse leidnud. Euroopa Regionaalfondi (ERF) 544,36 miljonist kroonist maksti toetustena välja 99,8%. Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) esialgsest toetussummast aga lisarahastamist arvestades koguni 110%, kokku 573,9 miljonit krooni.
Käesoleva programmiperioodi (2007–2013) jooksul on ESF elukestva õppe ning teadus- ja arendustegevuse inimressursi arengu toetamiseks planeerinud koguni 2,5 miljardit krooni. Samaks perioodiks on ERF Eesti haridus- ja teadusinvesteeringute mahuks planeerinud 8,2 miljardit krooni.
Projektidest eraldati kõige rohkem vahendeid õppekavade arendusele (15,8% meetme raames väljamakstud summadest) ning elukestva õppe võimaluste loomisele (13,4%). Olulised summad eraldati ka paindlike õppimisvõimaluste juurutamisele (12,1%), taseme- ja täiendõppesüsteemi arendamisele (11,1%), kutse- ja kõrghariduse kvaliteedi rahvusvahelisele tasemele tõstmisele (11,8%) ning kutse- ja kõrghariduse kvaliteedi tagamiseks välistippspetsialistide rakendamisele 10,5%).
Toetusi kasutati ka täiskasvanute õppimisvõimaluste infobaasi loomisele, põhikoolist või kutseõppeasutusest väljalangemise ennetamisele, õpetajate ja õppejõudude koolitamisele digitehnoloogia valdkonnas, kvaliteedisüsteemi arendamisele kutse- ja kõrghariduse tasemel, kutsekvalifikatsioonisüsteemi arendamisele ning nõustamissüsteemi arendamisele.***

Haridus- ja Teadusministeerium asub Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel alates uuest aastast toetama katkenud õpingute jätkamist Eesti kutse- ja kõrgkoolides.
Ligi 2000 õppuri haridustee lõpuleviimisse suunatakse 150 miljonit krooni. Lõpetamata kutsehariduse jätkamise võimaldamiseks suunatakse esialgu kuni 30 miljonit krooni, mille abil saab õpingud lõpetada kuni 500 õppurit. Katkenud bakalaureuse- ja magistrikraadi omandamist toetatakse 75 miljoni krooniga, mille toel jõuab teaduskraadini 1000 tudengit. Lisaks toetatakse 44,2 miljoni krooniga 200 doktorandi kraadiõpet.
Uutele loodavatele õppekohtadele saavad kandideerida kutsehariduse või kõrgh ariduse omandajad, kes on katkestamise eel läbinud vähemalt poole õppekavas ette nähtud õpingute mahust. Seejuures ei pea õpinguid jätkama samas õppeasutuses või õppekava raames, mis pooleli jäi. Kõrghariduse esimesel ja teisel astmel katkestanu peab olema õppinud riigieelarvelisel kohal.
Programmi abil haridusteed jätkajatele kehtivad kõik tavapärased õppurite õigused ja kohustused. Kutse- ja kõrghariduses õpingute jätkajad võetakse vabade kohtade olemasolul olemasolevatesse õppegruppidesse või moodustatakse vajadusel eraldi õppegrupid. Spetsiaalsete õppegruppide moodustamise korral saab arvestada õppijate vajadustega, kohaldades näiteks osaajaga õpet, tsükliõpet või õhtust õpet. Doktoriõppesse tagasipöördujad kaasatakse doktorikoolidesse, võimaldades õppetööd ja juhendamist toetavaid tegevusi. Detailsed tin gimused valmivad käesoleva aasta lõpuks.

KONKURSID / КОНКУРСЫ

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursi kuulutab välja avaliku konkursi Tartu Kõrgema Kunstikooli rektori ametikoha täitmiseks alates 1. jaanuar 2010. a kuni 31. detsembrini 2014. a.
Rakenduskõrgkooli rektori ametikohale võib kandideerida Eesti kodanik, kes omab vähemalt magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni.
Kirjalik avaldus jm dokumendid esitada Tartu Kõrgemale Kunstikoolile hiljemalt 15. oktoobriks.
Lisainfo: Maire Arbus (tel 730 9812), Sören Jakobson (tel 735 0253).

ÜRITUSED / МЕРОПРИЯТИЯ

1.-7. septembrini toimus 40. korda rahvusvaheline kutsevõistlus WorldSkills 2009, tänavu Kanadas Calgarys.
Eestist osalesid SA Innove eestvedamisel võistlejad viiel alal: mööblitisler, kokk, plaatija, viimistleja ja mehhatroonikute kaheliikmeline võistkond. Mööblitisler Ivo Ilm Tartu Kutsehariduskeskusest lõpetas Eesti parimana võistluse 10. kohaga ning teenis 510 punktiga välja meisterlikkuse medali. Edukalt osales ka Tallinna Ehituskooli lõpetanud plaatija Matis Indov, kes saavutas 11. koha ning sai kogutud 509 punkti eest samuti meisterlikkuse medali. Noormehi juhendasid ja aitasid võistlusteks ette valmistuda kutseõpeajad Aivar Kolonistov Tartu Kutsehariduskeskusest ja Janek Klaamas Pärnumaa Kutsehariduskeskusest.
Kutseõppurite mõõduvõtmisel osalesid 46 riigi esindajad. Riikide arvestuses sai esimese koha ning võiti s kokku 23 medalit Korea, Eesti jõudis 26. kohale.

***

5. septembril alustas Londonis tööd Eesti Kool.
Eesti õppekeelega kooli on rajanud lastevanemad Eesti saatkonna toetusel. Koolis õpib 36 last, õppetöö toimub kaks korda kuus laupäeviti. Eesti Kooli tegevust Londonis on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Eesti Instituut jt.

***

8. septembril alustas Hiiumaalt traditsioonilist sügisreisi õpibuss.
Viie nädala jooksul saavad õpibussi vahendusel teavet täienduskursuste ja täiskasvanute õppimisvõimaluste kohta inimesed 13 maakonnas.
Õpibuss peatub väikses asulas või külas, et jagada teavet elukestva õppe kohta ka nendele inimestele, kelle elukoht jääb suuremast asulast eemale ning kellel on õppimisvõimaluste kohta raskem infot saada. Käesoleval aastal on buss ratastel viis nädalat külastades 24 päeva jooksul pea 60 paika kolmeteistkümnes maakonnas. Buss lõpetab ringsõidu 10. oktoobril Võrus.
Reisi saab jälgida õpibussi blogist.***

22. septembril asetati pidulikult nurgakivi Kammeri Kooli uuele hoonele Kambja vallas Tartumaal.
Ürituse avasid minister Tõnis Lukas ja Riigi Kinnisvara AS juhatuse esimees Jaak Saarniit. Järgmise aasta suvel valmivate ehitiste maksumuseks on plaanitud üle 29 miljoni krooni.

***

25. septembril kohtus minister rahvusvahelise Teadlaste Öö raames loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna võistlustel edukalt esinenud õppuritega.
Õpilasi tuli tervitama Riigikogu esimees Ene Ergma, loengu pidasid Tartu Ülikooli kosmose- ja militaartehnoloogiate töörühma liige Kaupo Voormansik ja Tartu Ülikooli rakubioloogia prof essor Toivo Maimets. Üheskoos osaleti ka teaduskeskuse AHHAA valmiva hoone nurgakivi panemise tseremoonial Tartu kesklinnas.

***

30. septembril tunnustas minister rahvusvahelistel olümpiaadidel ja võistlustel edukalt esinenud õpilasi ja üliõpilasi ning nende juhendajaid.
Vastuvõtule oli kutsutud 80 õppurit, kelle hulgas on nii üliõpilased, üldhariduskoolide õpilased kui kutsekoolide õpilased üle Eesti, samuti 9 laulukoori esindajad. Lisaks neile on kutsutud 80 juhendajat ja treenerit.
Vaata galeriid.


***

2012. aasta 15. kuni 24. juulini toimub Eestis 43. rahvusvaheline füüsikaolümpiaad IPhO 2012, mida korraldab Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus. Olümpi aadil panevad oma füüsikaalased võimed ja oskused proovile kuni 20aastased õpilased üle kogu maailma.
Traditsiooniliselt koosneb olümpiaadi võistlusosa kolme teoreetilise ja ühe praktilise ülesande lahendamisest. Heaks tavaks on saanud, et üritusel osaleb aukülalisena vähemalt üks Nobeli preemia laureaat. Üritused leiavad aset Tallinnas ja Tartus.
IPhO 2009 kodulehekülg.UUED MATERJALID / НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Kutsekojal on valminud aastaraamat, mis võtab kokku 2008. aasta olulisemad sündmused, kutsenõukogu töö ning Euroopa Sostsiaalfondi programmi "Kutsete süsteemi arendamine" tähtsamad tegevused.
Raamatuga saab tutvuda siin.***

Keskkonnaamet hakkas välja andma Keskkonnahariduslehte.
Keskkonnaameti väljaantav Keskkonnaharidusleht on suunatud koolijuhtidele, õpetajatele, looduskeskuste juhendajatele ja teistele huvilistele. Esimesest numbrist saab lugeda, mida silmas pidada uurimistööde juhendamisel, kuidas Viljandimaa Omavalitsuste Liit aitas korraldada laste õuesõpet ning Kohtla-Järve Gümnaasiumi kogemusest, miks lastele meeldib õues õppida.
Keskkonnaharidusleht ilmub kaks korda aastas ja saadetakse otsepostitusega kõigile Eesti üldhariduskoolidele. Järgmine number ilmub detsembris.***

23. septembril esitles Eesti Keele Instituut Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel ja Eesti Keele Sihtasutuse kirjastamisel ilmunud “Eesti keele seletavat sõnaraamatut”.
6-köitelises sõnaraamatus on ligi 150 000 märksõna. 614 sõnaraamatukomplekti jõuab oktoobrikuu jooksul Eesti üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidesse. Sõnaraamatud toimetatakse ka eesti keele õpetuskeskustesse välismaal.


* * *
Arhiiv


Ei soovi enam uudiskirja saada: http://www.hm.ee/index.php?044656

 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš