Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euroopa noored
110
Björk - õpi Põhjamaades!
NIVOO1
nip
euro26
aken
 

Uudised-Arhiiv

 

www.hm.ee

22.01.2010

Haridus- ja Teadusministeerium
Uudiskiri 20.01.2010
 

 

RIIGIKOGUS

Valitsus kinnitas 14. jaanuaril uued põhikooli ning gümnaasiumi riiklikud õppekavad, mis tõstavad esile kooli on nii harivat kui ka kasvatavat ülesannet. Samas rõhutavad uued õppekavad noore inimese kujundamisel väärtuskasvatuse tähtsust.
Põhikooli õppekava loob raamistiku põhikoolis toimuvale õppimisele ja õpetamisele, kasvatamisele ja õpilase kujunemisele. Sarnaselt gümnaasiumi riiklikule õppekavale kirjeldatakse ka põhikooli riiklikus õppekavas lahti muu hulgas selliseid olulisi komponente nagu õppe- ja kasvatuseesmärgid ning alusväärtused. Samuti esitatakse nõuded õpikeskkonnale, õppe ja kasvatuse korralduse alused ning hindamise ja kooli lõpetamise tingimused. Ka esitatakse nõutavad õpitulemused ja õppesisu õppeaineti.
Mõlemad õppekavad on heaks kiidetud Põhikooli ja Gümnaasiumi Riikliku Õppekava Nõukogu poolt. Õppekavade sisuliste otsustuste tegemiseks kutsuti kokku õppekava ekspertnõukogu. Õppekavaarenduse küsimusi on regulaarselt arutatud ka erinevate huvirühmade esindajatega (eelkõige Lastevanemate Liit, Õpetajate Liit, Koolijuhtide Ühendus, Õpilasesinduste Liit). Kahe aasta jooksul on õppekavasid arutatud Riigikogu kultuurikomisjonis seitsmel korral.

* * *

14. jaanuaril kinnitas valitsus ka teadus- ja arendusasutuste ning kõrghariduse õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamise investeeringute kava muudatuse, mille kohaselt lisatakse kavasse projektide rakendamise eeldatavad alustamise ja lõpetamise tähtpäevad.
Kõrghariduse infrastruktuuri kaasajastamiseks nähakse ühenduse osalusest ette 590,2 miljonit krooni ning teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri kaasajastamiseks 1 212 miljonit krooni. Meetme kogumaht koos kaasfinantseerimise, riigipoolse täiendava finantseerimise ja taotlejapoolse omafinantseerimisega on 2 501,9 miljonit krooni, sealhulgas taotlejate omafinantseering moodustab sellest 106 miljonit.
Muudatus võimaldab tõhusamalt kasutada Euroopa Komisjoni otsusega meetmele eraldatud Euroopa Regionaalarengu Fondi finantseeringut summas 1 802 210 000 krooni.

* * *

29. detsembri istungil kiitis valitsus heaks Eesti teadus- ja arendustegevuse (T&A) ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 „Teadmistepõhine Eesti“ rakendusplaani koos muudatustega.
Vastavalt Eesti konkurentsivõime kavale aastateks 2009-2011 on valitsus seadnud eesmärgiks suurendada kulutusi kiiremas tempos, et jõuda 2011. aastaks avaliku sektori T&A kulutustega tasemele 1,3% SKTst, mis omakorda loob eeldused erasektori kulutuste kiiremaks kasvuks.


MINISTEERIUMIS JA HALDUSALAS

Riik toetab täiendavalt Narvas eestikeelset õpet
Haridus- ja teadusminister allkirjastas 15. jaanuaril käskkirja, millega eraldatakse Narva Linnavalitsusele eestikeelse aineõppe läbiviimise toetamiseks ja õpetajate täiendavaks tasustamiseks Narva Eesti Gümnaasiumis käesoleval aastal 1,184 miljonit krooni.

* * *

Kõrghariduse osakonna juhiks sai Mart Laidmets
Alates 21. detsembrist juhib ministeeriumi kõrghariduse osakonda Mart Laidmets.
1975. aastal sündinud Laidmets on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ajaloo osakonna arhiivinduse erialal. Viimased seitse aastat on Mart Laidmets töötanud avalik-õiguslike ülikoolide rektorite nõukogu tegevsekretärina.
Seni kõrghariduse osakonna juhatajana töötanud Jaan Kõrgesaar asus tööle ministeeriumi nõunikuna, kes tegeleb kõrgharidusele juurdepääsu küsimustega.

* * *

Õppursportlased ja treenerid said riigilt toetust
12. jaanuaril sõlmisid Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Olümpiakomitee koostöölepingu, mille kohaselt ministeerium jätkab 2010. aastal õppursportlaste spordikoolituse ja treenerite täienduskoolituse toetamist. Lepingute kogumaht on tänavu 7 398 000 krooni.
Toetus on mõeldud olümpiakomiteele õppursportlaste kompleksse spordikoolituse tagamiseks, tippsportlaste õppetöö toetamiseks kõrg- või kutsehariduse omandamisel, treenerite kutsekvalifikatsioonisüsteemi rakendamiseks ning treenerite täienduskoolituse ja elukestva õppe edendamiseks.

* * *

Kinnitati teadusteemade sihtfinantseerimise maht
22. detsembril allkirjastas haridus- ja teadusminister käskkirja, millega kinnitati järgmise aasta teadus- ja arendustegevuse sihtfinantseerimise maht. 2010. aasta riigieelarve seaduses on teadusteemade sihtfinantseerimiseks ette nähtud 360 604 000 krooni.
Kokku sihtfinantseeritakse 212 teadusteemat, mille keskmine maksumus on 1 700 962 krooni. Teemadest kuulub 42,5% loodusteaduste ja tehnikateaduste valdkonda, 27,3% bio- ja keskkonnateaduste valdkonda, 15,6% ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonda ning 14,6% terviseuuringute valdkonda.

* * *

Soome ja Eesti allkirjastasid noorsootööalase koostööprotokolli
22. detsembril allkirjastasid Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe ja Soome Haridusministeeriumi noortetalituse juhataja Olli Saarela Helsingis Eesti ja Soome vahelise noorsootööalase koostööprotokolli 2010. aastaks.
Partnerluse peamisteks valdkondadeks on noorteorganisatsioonide koostöö, uued meetodid noorsootöös, info- ja nõustamisteenuste arendamine, Kloogaranna laagri arendamine rahvusvaheliseks laste- ja noortekeskuseks, tänavanoorsootöö, noorsootöö kvaliteedi süsteemi arendamine.

* * *

Koolirahvas tutvus haridusasutuste kriisijuhendiga
Talvisel koolivaheajal korraldas ministeerium koos Politseiameti, Päästeameti ja Rocca al Mare Kooliga kooliturvalisuse teemalisi piirkondlikke seminare Tallinnas, Raplas, Tartus ja Narvas.
Koolide esindajatele tutvustati võimalikke hädaolukordi ja hiljaaegu valminud juhendit “Kooli tegutsemine äkkrünnaku korral”.
Seminarimaterjalidega saab tutvuda ministeeriumi kodulehel.

* * *

Õpilased pidasid tehnoloogiapäevi
Jaanuari esimesel nädalal toimusid MTÜ Robootika, Tallinna Reaalkooli, Tartu Kivilinna Gümnaasiumi ja Pärnu Ühisgümnaasiumi organiseerimisel ning Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel tehnoloogiapäevad 7.-9. klassi õpilastele.
Ehitati linnamakette ning lahendati robootikaülesandeid.
Tehnoloogiaõpetusest üldhariduskoolis lähemalt.

* * *

Koolielu portaal astus web 2.0 maailma
SA Tiigrihüppe haridusportaali Koolielu http://koolielu.ee kasutajatel on alates detsembrikuust võimalik aktiivselt sisu loomisel kaasa lüüa. Koolielu külastajatel on võimalik uus portaal virtuaalselt avada ning seeläbi ka esimesi samme portaalis astuda: tutvuda registreerumise, sisselogimise ja vidinate seadistamisega.

* * *

Valmib turvalisuse ja tervishoiu erialakeele õppematerjal
Jaanuaris alustab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed koos partnerasutustega tööd turvalisuse erialakeele ja tervishoiu erialakeele õppematerjalide loomiseks ja keelekoolitajate koolitamiseks.
2010. aasta septembris valmivad erialase eesti keele õppematerjalid, mille abil saavad B2 keeletasemele jõudmiseks eesti keelt õppida nii õppurid kui ka juba töötavad spetsialistid. Projekti rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.


KONKURSID

Käesoleva aasta sügisel alustatakse eesti keele õpetamist Pekingi Välisõpingute Ülikooli (Beijing Foreign Studies University) Euroopa keelte ja kultuuride koolis.
Eesti Instituut ning Haridus- ja Teadusministeerium on kuulutanud lektori leidmiseks välja avaliku konkursi. Kandideerimisdokumendid tuleb esitada Eesti Instituudile hiljemalt 15. veebruariks.
Lisainfo.

* * *

Jaanuaris algavad Tallinnas ja Jõhvis taas ligi neli kuud kestvad tasuta kursused müüja, koka ja kelneri ning juuksuri ja kosmeetiku erialase eesti keele omandamiseks.
Erialaste keelekursuste eesmärk on parandada kutseõppurite ning juba antud erialadel töötavate täiskasvanute erialast eesti keele oskust ja valmistada neid ette eestikeelse I taseme kutseeksami sooritamiseks. Erialase eesti keele kursused ja kasutatavad õppematerjalid on osalejatele tasuta.
Lisainfo: www.meis.ee.  


* * *

Arhiiv

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš