Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Björk - õpi Põhjamaades!
euro26
aken
110
euroopa noored
nip
NIVOO1
 

Uudised-Arhiiv

 

AVATUD NOORTEKESKUSTE PROJEKTIKONKURSS 2008. AASTAL

26.03.2008

Ida-Viru Maavalitsus kuulutab välja avaliku projektikonkursi avatud noortekeskustes läbiviidavate projektide toetuseks Ida-Viru maakonnas.
 
Konkursi eesmärgiks on aktiviseerida noorsootööd kohaliku omavalitsuse tasandil avatud noortekeskuste projektide toetamise kaudu.
 • Maakondliku konkursi prioriteedid on:
  • noorte omaalgatuse toetamine;
  • Ida-Viru maakonna noortekeskuste omavahelise koostöö toetamine;
 • Konkursile esitatavate projektide läbiviimise aeg on 15.05. - 23.12.2008 
aruande esitamise tähtaeg on 30.12.2008.
 • Konkursil osalemiseks tuleb projektitaotlus koos lisadega esitada kinnises ümbrikus
aadressil Ida-Viru  Maavalitsus, Keskväljaku 1, 41594 Jõhvi
märgusõna “ANK konkurss” ja elektrooniliselt aadressil marika.markus@ivmv.ee  hiljemalt 28.04.2008 kell 12.00.
 
TINGIMUSED:
Toetust saavad taotleda avatud noortekeskused (edaspidi ANK). Käesoleva projektikonkursi mõistes on ANK juriidilise isiku asutus või juriidilise isiku asutuse struktuuriüksus, mis kasutab avatud noorsootöö meetodit ja vastab järgmistele tingimustele:
 • tegutsenud konkursi väljakuulutamise hetkeks vähemalt 3 kuud;
 • vastutava noorsootöötaja olemasolu;
 • ruumide olemasolu;
 • avatud noortele vähemalt 20 tundi nädalas.
 
Taotlemisel esitab avatud noortekeskus järgmised dokumendid:
·        vormikohane taotlus ja eelarve;
·        Kohaliku omavalitsuse toetuskiri;
·        ANK-i tutvustus (max 2 lk), mis sisaldab lühiajalugu, noortele pakutavate teenuste  
      nimekirja koos hinnakirja, osalejate arvu ning geograafiaga;
·        ANK-i eelmise aasta eelarve ja tegevuskava, jooksva aasta eelarve ja tegevuskava ning
planeeritav järgmise aasta eelarve ja tegevuskava;
·        ANK-i põhimääruse või põhikirja ja selle vastuvõtmist kinnitava otsuse koopia;
·        ANK-i noorsootöötaja(te) CV ja dokumendid, mis kinnitavad töötaja(te) töölevõttu või
nõusolekut töötada vabatahtlikuna ja vastutada ANK-i töö eest.
 
Projektitaotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
 • vastavus avatud noorsootöö meetodile:
  • on avatud igale noorele seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele teadmistele ja rahalistele võimalustele;
  • võimaldab noorele suhtlemist ja arendavat tegevust talle sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise;
  • loob tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks läbi tegevuse ja suhtlemise;
  • vähemalt 80% noortele pakutavatest ANK teenustest on tasuta;
 • noorte kaasatus:
  • noored olid aktiivselt kaasatud projekti idee väljatöötamisse ning projekti koostamisse;
  • noored on aktiivselt kaasatud projekti teostamisse, edasiarendamisse ja aruandlusesse.
 • projekti teostatavus:
  • ajakava ja eesmärk on realistlikud;
  •  tegevused aitavad eesmärki saavutada;
  •  eelarve võimaldab tegevuskava teostada;
  • tegijatel on projekti teostamiseks vajalik kompetentsus.
 • projekti eelarve otstarbekus:
  •  kulude planeerimisel on valitud soodsaim võimalus;
  • kulutused on tegevustega põhjendatud.
 
Projektikonkursil ei menetleta:
·        noorte püsi- või projektlaagrite arendamisega seotud projekte (vastavasisulised projektid
esitatakse programmi “Noorte tervistav puhkus” raames iga-aastaselt Eesti Noorsootöö
Keskusele);
·        rahvusvahelise koostöö projekte (vastavasisulised projektid esitatakse programmi Youth
raames Euroopa Noored Eesti Büroole).
 
Nõudmised eelarvele:
·        Konkursil taotletav maksimumsumma on 50 000 krooni.
·        Enam kui viit (5) noortekeskust ühendava projekti taotluse maksimumsumma on 100 000 krooni.
·        Projekti kogumaksumuses on kohaliku omavalitsuse nõutav osalus 20%.
·        Noorsootöötaja palk võib moodustada kuni 30% konkursi raames taotletavast summast.
·        Kontoritehnika, sh infotehnoloogia soetused võivad moodustada kuni 10% konkursi
·        raames taotletavast summast.
·        Ehituse, renoveerimise ja remondi kulud võivad moodustada kuni 10% konkursi raames taotletavast summast.
 
Hindamine ja avalikustamine:
 • Konkursile esitatud töid hindab ja teeb ettepaneku rahastamiseks, maavanema poolt moodustatud projektikomisjon.
 • Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt kahe nädala jooksul, pärast laekunud projektide tähtaega. 
Dokumendid taotluse esitamiseks Ida-Viru Maavalitsuse koduleheküljel

INFORUUM, AVALIKUD TEADAANDED

Lisainformatsioon: tel 55 592 522; e-post marika.markus@ivmv.ee Marika Markus

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš