Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Björk - õpi Põhjamaades!
euroopa noored
aken
110
NIVOO1
euro26
nip
 

Uudised-Arhiiv

 

www.hm.ee

26.02.2010

Haridus- ja Teadusministeerium
Uudiskiri 26.02.2010
 

 

VALITSUSES

Haridus- ja teadusministri ettepanekul nimetas valitsus 25. veebruaril kultuuri kutsenõukogu institutsionaalsesse koosseisu järgmised ühendused: Eesti Arhitektide Liit, Eesti Autorite Ühing, Eesti Etendusasutuste Liit, Eesti Interpreetide Liit, Eesti Jumestajate ja Grimeerijate Ühendus, Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Kooriühing, Eesti Kultuuritöötajate Ametiliit, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, mittetulundusühingud Eesti Muuseumiühing ja Eesti Muusikanõukogu, Eest i Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Sisearhitektide Liit, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Rahvusringhääling, mittetulundusühing Eesti Teatriliit, Eesti Treenerite Liit, haridus- ja teadusministeerium, kultuuriministeerium, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Tallinna Ülikool, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia.
Kutsenõukogu on kutseasutuse juures tegutsev haldusorgan, mille tegevuse eesmärk on oma valdkonnas kutsesüsteemi arendamine ja rakendamine.

* * *

Valitsus lisas hariduse infrastruktuuri investeeringute kavasse „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine“ projektide tähtajad, et viia kava kooskõlla perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse nõuetega. Toetust saab 47 projekti kogusummas 297,5 miljonit krooni, kavas nimetatud objektid ei muutu.

* * *

Selgusid riigi teaduspreemiate laureaadid. Valitsus kinnitas 11. veebruaril riigi teaduspreemiate saajad. Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest eraldati tänavu teaduspreemiateks 3 600 000 krooni.
Pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest antavad 600 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad määrati Marika Mikelsaarele ja Arvo Otsale. Eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest antavate 300 000 krooni suuruste riigi teaduspreemiate laureaadid on Hannes Tammet, Maris Laane, Rein Kuusik, Andres Trikkel, Tiit Kaljuvee, Irja Lutsar, Hannes Kollist, Heino Moldau ja Triin Vahisalu, Tõnu Püssa, Anu Realo, Irina Belobrovtseva ja Svetlana Kuljus.
Riigi teaduspreemiad anti kätte vabariigi aastapäeval 24. veebruaril.
Täpsemalt saab saavutuste kohta lugeda ministeeriumi pressiteatest.


MINISTEERIUMIS

Haridus- ja Teadusministeerium toetab omavalitsusi koolivõrgu korrastamisel
Mitmed omavalitsused on asunud otsima võimalusi koolivõrgu korrastamiseks, oma nõu selleks on jagamas ka Haridus- ja Teadusministeerium, nii kohtus asekantsler Kalle Küttis 26. veebruaril Türi linnavalitsuse esindusega ja Valga linnavolikogu liikmetega.
Olukord haridusmaastikul on õpilaste arvu vähenemisel muutumas järjest pingelisemaks ja see nõuab omavalitsustelt koolivõrgu korrastamist. Lisaks on peatselt jõustumas uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, mis seab koolidele kehtivast mõnevõrra erinevad nõuded.


* * *

Julged otsused tõid täiskasvanud koolipinki
Eesti Statistikaameti värskete andmete järgi osales 2009. aastal elukestvas õppes 10,6 protsenti täiskasvanud elanikest. See on peaaegu protsendi jagu kõrgem tulemus kui aasta varem, mil osalus kerkis 10 protsendi piirimaile. Veel varasematel aastatel oli Eesti näitaja 6-7 protsendi ringis, nelja aasta tagusest näitajast on värske tulemus ligi poole kõrgem. Mullu viimases kvartalis oli õppijaid rohkem kui kunagi varem – 12,2 protsenti 25- kuni 64-aastastest inimestest vastas, et on küsitlusele eelnenud nelja nädala jooksul käinud koolitusel või omandanud haridust tasemeõppes.
Kõige tublimad elukestvas õppes osalejad on inimesed vanuses 25-34, kelle osalus tõusis 2009. aastaks 18,3 protsendini, tõusis ka kõige vanema vanusegrupi osalus, mis on küll 4,6 protsendiga jätkuvalt vanusegruppide lõikes kõige madalam. Probleemiks on olnud madalama haridustasemega inimeste aktiivsus koolis ja koolitustel osalemises, kuid ka nende osalus on tasapisi kasvamas.

* * *

Kooli pooleli jätnud kutseõppurid saavad võimaluse lõpetada õpingud
Järgmise nelja aasta jooksul saavad Euroopa Liidu tõukefondide toel oma õpingud lõpetada 400 kutseõppeasutuses õpingud katkestanut, kellel on varasemalt läbitud vähemalt pool ettenähtud õpingute mahust. Tegu on Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi poolt rahastatud programmiga "Kutse", mille kohaselt luuakse riikliku koolitustellimuse raames õppekohad kutseõppeasutustes, samuti rakenduskõrgkoolides kutseõppeõppekaval õpingud katkestanutele. Sel moel saaksid oma õpingud lõpetada 400 inimest.
Uue jätkuõppe programmi raames saavad viimase kuue õppeaasta jooksul kutseõpingud katkestanud võimaluse lõpetada õpingud riigieelarvelisel õppekohal, sihtgruppi haaratakse ka rakenduskõrgkoolide kutseõppeõppekavadel õppinud.
Programmi kogumaksumuseks on 30 miljonit krooni, sellest Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid on 25,5 ning riigieelar ve vahendeid 4,5 miljonit krooni.

KONKURSID

Haridus- ja Teadusministeerium on kuulutanud välja konkursi 2009. aasta parima keeleteo leidmiseks.
Eesti keelt väärtustava teo auhinnale esitatud kandidaatidest valis Emakeele Seltsi juhatus välja järgmised:
• Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi võitlus eesti keele tundide säilitamise eest uues riiklikus õppekavas
• “Aabets” (Kihnu aabits); autorid Külli Laos, Reene Leas ja Evi Vesik
• Keelevigaste siltide asendamine uutega ärimees Alexander Kofkini poolt
• Eesti keelt ja Eesti keelepoliitikat toetavate seisukohtade avalik esitamine; Sergei Metlev
• Kirjanduse ja keele ajaveeb http://kirjandusjakeel.blogspot.com; Inna Saaret, Maire Liivamets ja Siiri Lauk
• ”Psalmid” (kirjastus Maarjamaa, 2009); Vello Salo ja Indrek Hirv
Nimetatud kandidaatide poolt saab hääletada 10. märtsi ni aadressil: www.hm.ee/keeletegu2009.

* * *

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi.
Konkursi eesmärk on väärtustada ja ergutada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile.
Konkursi preemiafond on 38 000 krooni. Konkursitööde esitamise tähtaeg 15. märts 2010. Tööd ning vajalikud dokumendid esitada Sihtasutusse Archimedes
Välja antakse kuus preemiat järgmistes kategooriates:
1. Eesti keeles publitseeritud teadustöö
2. Võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel
3. Publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nimeline preemia)
4. Magistritöö
5. Populaarteaduslik töö
6. Didaktilis-rakenduslik töö
Konkursi tingimused, nõuded esitatavatele dokumentidele, osalusvorm jm täpsem info www.archimedes.ee/teadpop.

* * * 

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja 2010. aasta teaduse populariseerimise projektikonkursi.
Konkursi eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine ning huvi äratamine teadustegevuse ja teadlase elukutse vastu.
Konkursile võib taotlusi esitada järgmiste teadust populariseerivate tegevuste toetamiseks:
1. Õpiotstarbeliste audio-visuaalsete materjalide koostamine
2. Näituste korraldamine ja teadust populariseerivate näituste eksponaatide soetamine
3. Teadust populariseerivate konkursside korraldamine
4. Teadust populariseerivate konverentside korraldamine
5. Muud teadust populariseerivad ühekordsed üritused ja tegevused
Konkursi eelarve on 1 437 000 krooni. Taotlus koos vastavate andmetega tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks 2010 Sihtasutusele Archimedes.
Täpsemad tingimused ja elektrooniline osalusvorm www.archimedes.ee/teadpop.

* * *

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja õpilastööde konkursi „Koolielu tänapäeval ja vanasti“.
Tänavu oodatakse õpilastelt kolme järjestikuse põlvkonna esindajate kogemustele tuginevaid meenutusi koolielust. Kirjatöö annab autoritele võimaluse proovida kätt perekonnapärimuse kogujana ning mõelda selle üle, kui palju ja kuidas on kooliolustik ajas muutunud. Fookuses on isiklikud kooliga seotud lood, mis põhinevad elamustel, hinnangutel ja suhtumistel oludesse, sündmustesse ja inimestesse.
Tööde esitamise tähtaeg on 30. aprill 2010.
Autor võib valida välja pakutud teemadest sobivad, mis haakuvad tema koolikogemusega kõige paremini ning millest ta soovib lähemalt kirjutada ja kahe erineva põlvkonna lähedase inimesega vestelda.
Teemad, tingimused ja lisainfo.

* * *

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja projektikonkursi õpilasmalevate korraldajatele.
Konkurss toimub koondprojekti "Õpilasmalevad 2010" raames ning on toetatud Hasartmängumaksu Nõukogu poolt summas 1 500 000 krooni. Õpilasmaleva programmi sihtgrupiks on 13-26 aastased noored, õpilasmalevate korraldajad ja läbiviijad. Taotlusi võetakse vastu 1. aprillini 2010.
Möödunud aastal osales töömalevates kokku 4392 noort.
Lisainfo.

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš