Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
NIVOO1
aken
nip
110
euroopa noored
Björk - õpi Põhjamaades!
euro26
 

Uudised-Arhiiv

 

Noortekonkurss „Maal on mõnus!” 2008

04.04.2008

Taust.
Ministeerium on alates 2004. aastast korraldanud noortekonkursse üldnimetusega "Maal on mõnus".
 

Erinevatel aastatel on korraldatud nii essee-, joonistus-, foto- kui luulekonkursse. Möödunud aastal korraldas ministeerium esmaskordselt projektikonkursi. Soovisime, et noored vaataksid avali silmil enda ümber ringi, õpiksid nägema asju, mida oleks vaja ära teha ning, mida nad ise suudaksid ellu viia. Kuna konkursile laekus palju põnevaid projektiideid, otsustasime projektikonkursiga jätkata ka sellel aastal.

Eesmärk

Konkursi eesmärgiks on juhtida noorte tähelepanu asjadele või asjaoludele, mis teevad nende jaoks maal olemise ja elamise mõnusaks. Tahame ärgitada konkursist osavõtjaid mõtlema asjadele, mida iga noor ise saaks selle jaoks ära teha. Põllumajandusministeerium väärtustab eelkõige neid projekte, mis keskenduvad isetegemisele ja ühistegemisele, mitte niivõrd asjade ostmisele/hankimisele. Projekt tuleb kindlasti ellu viia maapiirkonnas, kuid erinevalt 2007. aasta konkursist ootame konkursil osalema nii maapiirkondades kui linnades elavaid noori. See tähendab, projektimeeskonnad võivad koosneda nii maapiirkondades kui linnades elavatest noortest ning eelistatud on sellised projektid, kus maa- ja linnanoored saaksid koostööd teha.

Üldtingimused

Põllumajandusministeerium kuulutab ka sel aastal välja projektikonkursi „Maal on mõnus!”. Konkursil osalejate ülesandeks on kirjeldada projekti vormis üritust, ettevõtmist või muud tegevust, mis aitab kaasa mingi maaelu probleemi lahendamisele, parandab maaelu kvaliteeti, on suunatud maaelu eeliste propageerimisele Eesti noorte seas või vastab mõnel muul moel konkursi teemale. Rahastades parimaid konkursil osalenud teemakohaseid projekte, aitab Põllumajandusministeerium noorte omaalgatuslikud ideed ellu viia. Et tagada projektide võrreldavus, võib iga projekti rahaline maht olla maksimaalselt 15 000 krooni. Noorte ühistegevuse mahtu ja projekti kaasatavate inimeste hulka ei piirata. 

Konkursile esitatavad projektid:

 • On suunatud maapiirkondadele, seotud kohaliku initsiatiiviga ning näitavad teistele head eeskuju;
 • On keskendunud isetegemisele ning selgitavad, mida noored ise suudavad ära teha, milles vajavad rahalist abi;
 • On vajalikud, realistlikud, täidetavad ning konkreetsete mõõdetavate eesmärkidega;
 • Omavad selget, üksikasjalikku ning realistlikku eelarvet;
 • On esitatud põhjalikult lahtikirjutatud projektikirjeldusena või omavad korrektselt täidetud taotlusvormi projekti tahastamise taotlemiseks.

Konkursi tingimused

Konkursi algatajaks ja läbiviijaks on Põllumajandusministeerium.

Konkursi aeg

Projektide esitamise aeg: 1. aprill kuni 1. mai 2008
Rahastatavate projektide väljakuulutamine: 19. mai 2008
Toetatavate projektide elluviimine: juuni 2008 kuni oktoober 2008
Konkursi lõpetamine: november 2008

Konkursi lõpetamisel tehakse kokkuvõtteid konkursi käigust, tutvustatakse elluviidud projekte ning tunnustatakse parimate projektide autoreid.

Konkursil osalejad

Konkursile saavad projekte esitada projektimeeskonnad, milles on vähemalt 5 inimest vanuses 10-19 ja 1 täiskasvanu.

Projekti rahastamise tingimus

Projekti rahastamise tingimusena peavad projekti esitajad kaasama koostööpartneri mõne organisatsiooni (juriidilise isiku) näol, nt. kohalik omavalitsus või mõni muu organisatsioon/ühendus.

Projekti rahastamise taotlemine

Avaldused toetuse saamiseks tuleb saata eesti keeles ning need peavad sisaldama:

I Informatsiooni taotlejate kohta

 1. projektimeeskonna liikmed ja nende kontaktandmed (nimi, aadress, telefon, faks, e-post);
 2. kaasatud organisatsioon (nimi, aadress, esindaja telefon, faks, e-post), kelle nimel rahastamist küsitakse;
 3. soovitajad – vähemalt 2 inimest, kes antud projekti ja projektimeeskonda hea sõnaga oskavad iseloomustada.

II Projekti kirjeldust

 1. projekti nimi;
 2. eesmärkide kirjeldus, põhjendused (võib kasutada ka illustreerivat materjali);
 3. sihtgrupp (kui palju inimesi projektis osaleb, saab kasu projekti õnnestumisel);
 4. plaanitud tegevuste kirjeldus – konkreetsed tegevused, ülesanded, toimingud, mis on vajalikud projekti tulemuste saavutamiseks;
 5. eesmärk – tulemused, mida soovitakse saavutada;
 6. ajaline eesmärk – ajakava.

III Finantsandmeid

 1. projekti detailne eelarve Eesti kroonides. 

Nõutud projekti puudutavate andmete esitamiseks on võimalik täita ka juuresolev taotlusvorm.

 

Avaldused/taotlusvormid saata aadressil:


EV Põllumajandusministeerium
Lai 39/41
15056 Tallinn
märgusõna „Noortekonkurss“

või e-posti aadressil: noortekonkurss@agri.ee

Projektide hindamine

 • Laekunud projektid vaatab läbi Põllumajandusministeeriumi ametnikest ning ministeeriumivälistest ekspertidest moodustatud hindamiskogu (maaelu ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai, teadus- ja arendusosakonna juhataja Aret Vooremäe ja avalike suhete osakonna juhataja Janika Salev Põllumajandusministeeriumist, Thea Kaurla Maaelu Edendamise Sihtasutusest, Heli Raamets ajalehest Maaleht ja Jaan Sõrra Eesti Põllumeeste Keskliidust);
 • Konkursi võitjatega sõlmitakse toetussummade kasutamise kohta kirjalik leping, milles täpsustatakse projekti rahastamise tingimused. Põllumajandusministeerium jälgib projektide toetuseks antud raha sihtotstarbelist kasutamist ning toetust saanud projektide reaalset elluviimist.
 • Projekti lõppemisel esitavad toetust saanud projektimeeskonnad nii kuludokumentide põhise finantsaruande kui ka tegevusaruande.


 

Lisainformatsioon:
Eva Lehtla
Avalike suhete osakond
Teavitusbüroo juhataja asendaja
tel. 6256 238
e-post: eva.lehtla@agri.ee


Eelnevad konkursid

Projektikonkurss 2007

Luulekonkurss 2006

Fotokonkurss 2005

Esseistika ja joonistuste konkurss 2004

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš