Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
110
euroopa noored
nip
euro26
Björk - õpi Põhjamaades!
NIVOO1
aken
 

Uudised-Arhiiv

 

www.hm.ee

31.03.2010

Haridus- ja Teadusministeerium
Uudiskiri
 
VALITSUSES


Valitsus otsustas 18. märtsi kabinetinõupidamisel toetada haridus- ja teadusministri ettepanekut alustada kahe riikliku üldhariduskooli, Nõo reaalgümnaasiumi ja Viljandisse kavandatava riigigümnaasiumi, hoonete rekonstrueerimisega. Viljandi õppehoone loodetakse võtta kasutusse tuleva aasta augustist.

* * *

Samal nõupidamisel võttis valitsus teadmiseks haridus- ja teadusministri informatsiooni meetmete kohta rahvusvahelise üldhariduse arendamiseks Eestis, sh Eesti Rahvusvahelise Kooli õppekeskkonna parandamiseks. Toetati ka ettepanekut alustada Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni (IBO) õppekavade rakendamisega Tallinnas ja Tartus ning planeerida lisavahendeid "Riigi eelarvestrateegia 2011-2014" koostamise käigus.


MINISTEERIUMIS

Pekingi Välisõpingute Ülikoolis alustab tööd eesti keele lektor
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Instituudi poolt korraldatud lektorikonkursile laekus 13 avaldust. Konkursikomisjon valis taotlejate seast välja Katrin Jänese, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri filoloogia eriala. Alates 2003. aastast on Jänese õpetanud Tartu Ülikooli keelekeskuses eesti keelt võõrkeelena ning viinud läbi kultuurikursusi, samuti korraldanud juba kümme aastat Tartu Ülikoolis eesti keele suvekursusi välismaa õppureile. Lisaks õpetajatööle on Katrin Jänese koostanud mitmeid keelealaseid õppematerjale.

* * *

„TULE“ programm kutsub katkenud kõrgharidusteed jätkama
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas kinnitas programmi, mille abil pakutakse kõrgharidustasemel õpingud katkestanud inimestele võimalust oma õpingud lõpule viia. Programmi, mis kannab nime „Kõrghariduse katkestanute haridustee jätkamine – TULE“, rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Programmi nime selgitus annab hästi edasi peamise sõnumi: TULE, see tähendab - Tule uuesti, lõpeta edukalt!
Programmi abiga saavad kõrgharidusteed tasuta jätkata need, kes on oma õpingud katkestanud õppeaastatel 2003/2004 – 2008/2009 ning kellel on läbida mitte rohkem kui pool õppekavast. Õpinguid ei pea kindlasti jätkama samal õppekaval ja samas kõrgkoolis, kus õpinguid alustati. Oluline ei ole ka see, kas enne õpiti riigieelarvelisel või tasulisel õppekohal. Õppekohtade arv erinevates valdkondades lähtub riikliku koolitustellimuse jaotusest. Üliõpilaskandidaadi edasiõppimise võimaluste väljaselgitamisel on abiks VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine.
TULE-programmi sihtrühma ei kuulu 4+2 magistriõppe ja 1-aastase õpetajakoolituse katkestanud üliõpilased.
Lisainfo.
* * *

Eestikeelsete kõrgkooliõpikute toetusprogramm jätkub
Riikliku programmi “Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine (2008 – 2012)” juhtkomitee tegi kokkuvõtte 2010. aasta õpikukavandite konkursist. Õpikute koostamise lepingud otsustati sõlmida 11 autori või autorite kollektiiviga.
Täpsem nimekiri.

* * *

2009. aasta keeletegu on kihnukeelne aabits
15. märtsil anti Viljandi Paalalinna gümnaasiumis kätte auhinnad 2009. aasta keeleteo konkursi laureaatidele.
Üldsuse poolt konkursile esitatud tegude ja tegijate hulgast valis Emakeele Seltsi juhatus hindamiseks kuus kandidaati. Nende seast tegi oma valiku praeguse haridus- ja teadusministri juhitud komisjon, kuhu kuulusid kõik taasiseseisvunud Eesti haridusministrid.
Ministrite hinnangul oli 2009. aasta peaauhinna vääriline keeletegu „Aabets“, mille koostasid Külli Laos, Reene Leas ja Evi Vesik. Avalikul hääletusel tunnistati 2009. aasta keeleteo tegijaks õpilane Sergei Metlev, kelle puhul hinnati eesti keelt ja Eesti keelepoliitikat toetavate seisukohtade avalikku esitamist ning eesti keele õppimise ja oskamise tähtsust rõhutavaid avalikke seisukohavõtte.
2009. aasta keeleteo kandidaadid.

* * *

Bologna protsessist saab Euroopa Kõrgharidusruum
12. märtsil otsustati Budapestis ja Viinis toimunud haridus- ja teadusministrite konverentsil välja kuulutada Euroopa Kõrgharidusruum. See on jätk senisele Bologna protsessile, mille loomine käivitati 1999. aastal, kui Euroopa vanimas järjepidevalt tegutsenud ülikoolis allkirjastati Bologna deklaratsioon.
Minister Tõnis Lukase sõnul oli loogiline jätkata 1990. aastal alanud reformidega, mis sätestasid ülikoolide ulatusliku autonoomia, üliõpilase töökoormusel põhineva ainepunktisüsteemi, väliseksperte kaasava ning nende ekspertiisile tugineva akrediteerimissüsteemi ja üliõpilaste osalemise kõrgkoolide otsustuskogudes. Edaspidiste tegevuste hulgas on kõrgkoolide juhtimis- ja rahastamissüsteemi muutmine.
Bologna protsessi olulisemad verstapostid Eestis.

* * *

Viiendik esmakursuslastest ei oska korralikult emakeelt
Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel valmis uuring ülikoolide esmakursuslaste emakeeleoskusest võrdluses põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas seatud emakeeleõpetuse eesmärkidega.
Uuring näitas, et umbes 20% esmakursuslaste emakeeleoskus ei ole piisav ülikoolis edukaks õppimiseks. Eriti nõrk on õppimisvõime aluseks olev funktsionaalne keeleoskus - tekstidest arusaamine.
Analüüs erialade lõikes tõi välja kasvatusteaduse üliõpilaste madalama keeleoskuse võrreldes teiste erialadega. Uuringu tulemused näitavad, et emakeeleõpetuses tuleks rohkem tähelepanu pöörata funktsionaalse keeleoskuse arendamisele, sellealane täiendkoolitus on vajalik ka kõigi teiste ainete õpetajatele. Õpetajakoolituse erialadel tuleks funktsionaalse keeleoskuse arendamine muuta ainekava üldaineks. Suur tasemeerinevus üliõpilaste emakeeleoskuses näitab, et emakeele ain es tuleks õpetust korraldada väikestes tasemerühmades nagu on tavaks võõrkeeleõpetuses.
Uuring.

* * *

Õpilaskodutoetuseks eraldatakse üle 10 miljoni krooni
Haridus- ja teadusminister allkirjastas 4. märtsil määruse, millega kinnitati koolide nimekiri, mis saavad õppeaasta II poolaastal riiklikku õpilaskodutoetust. Kokku eraldatakse koolipidajatele toetusteks 10 261 350 krooni.
Õpilaskodu projekti raames töötavad õpilaskod ud 40 üldhariduskooli juures. Kohatoetuse summa ühe õpilase kohta on 2700 krooni. Riiklikult toetatavate õpilaskodu kohtade arv on 691.
Toetatakse õpilasi, kelle pered on toimetulekuraskustes, samuti hariduslike erivajadustega õpilasi. Lisaks kindlustatakse riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad 61 õpilasele, kes omandavad põhiharidust kutsekoolide juures üldhariduskooli ja kutsekooli koostöös.
Toetust saavate koolide nimekiri.

* * *

Viljandi linn ja ministeerium muudavad koos koolivõrku
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ja Viljandi linnapea Kalle Jents allkirjastasid 9. märtsil ühiste kavatsuste kokkuleppe, mille põhjal alustatakse ametlikke läbirääkimisi Viljandisse riigigümnaasiumi rajamiseks. Vastava otsuse Viljandi koolivõrgu korrastamise kohta tegi Viljandi linnavolikogu oma 25. veebruari istungil.
Läbirääkimiste eesmärk on luua riigigümnaasium seniste Viljandi linna üldhariduskoolide gümnaasiumiklasside ühendamisega üheks uut kvaliteeti pakkuvaks kooliks, milles on kõik kvalifikatsiooninõuetele vastavad õpetajad, vähemalt neli õppesuunda ning piisav arv valikkursusi, mis annab õpilastele suurema võimaluse kujundada endale individuaalne õppekava.

* * *

Euroopa keeleoskusuuring Eesti koolides
1.–12. märtsini viidi 79 Eesti koolis läbi Euroopa keeleoskusuuringu eeltest (The European Survey on Langugage Competences). Uuringus osalevad kohustuslikku haridusteed lõpetavad, üldjuhul 15–16-aastased õpilased. Eestis on uuritavateks keelteks inglise keel (valimi suurus 974 õpilast) ja saksa keel (valimi suurus 883 õpilast). Testitakse kuulamise, lugemise ja kirjutamise osaoskust. Uuringu käigus kogutakse infot ka võõrkeelte õppimise tausta kohta.
Survey Langi põhitest toimub 2011. aasta märtsis ning tulemused avalikustatakse 2012. aasta märtsis. Uuringus osalemine annab ülevaate põhikoolilõpetajate inglise ja saksa keele oskusest ning võimaldab võrrelda õpilaste võõrkeeleoskust rahvusvaheliselt.

* * *

Maakondades alustasid tööd õppenõustamiskeskused
Igas maakonnas tegutseb nüüdsest õppenõustamiskeskus, kus õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele pakutakse psühholoogilist, logopeedilist, eripedagoogilist ning sotsiaalpedagoogilist nõustamist. Õppenõustamiskeskus on ka Tallinna linnas. Kokku töötab 16 piirkondlikku keskust. Piirkonna nõustamiskeskus on omanäoline ning kohandatud asukoha vajadustega. Tugikeskuse ülesanne on toetada laste arenguliste ja hariduslike erivajaduste varajast märkamist ning laste individuaalset arengut. Lisaks tegelevad üle-eestiliselt nägemis-, kuulmis- ja kõnepuudega õpilaste, lastevanemate ja õpetajate nõustamisega erivajadustega laste koolid: Tartu Emajõe Kool ja Tartu Hiie Kool.

* * *

Kutsemeistrivõistlused
Märtsikuus toimusid järgmised erialavõistlused noortele kutseõppuritele:
5. märts: rätsepate ja õmblejate kutsevõistlus „Nobenäpp“ Valgamaa Kutseõppekeskuses;
16. märts: majutusteeninduse eriala kutsevõistlus Kuressaare Ametikoolis;
24. märts: raamatupidajate kutsevõistlus Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis;
25. märts: ettevõtlusalane kutsevõistlus “Äripäevad 2010” Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.
Tulemused.


KONKURSID, TAOTLUSVOORUD

Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Instituut kuulutavad välja konkursi eesti keele ja kultuuri õpetaja leidmiseks Ukrainas Krimmis asuvasse Aleksandrovka Keskkooli alates 2010/2011. õppeaastast.
Õpetaja koormus on 16–18 eesti keele tundi nädalas. Lisaks sellele peab õpetaja tutvustama eesti kultuuri, korraldama Eesti-teemalist klassivälist tegevust ning koguma materjale kohaliku eestlaskonna kohta.
Dokumendid tuleb saata hiljemalt 30. aprilliks 2010 Eesti Instituuti, Suur-Karja 14, 10140 Tallinn.
Lisainfo.

* * *

Haridus- ja Teadusministeerium ootab õpilastöid konkursile „Koolielu tänapäeval ja vanasti“.
Igas vanuserühmas on peaauhinnaks sülearvuti.
Tänavu oodatakse õpilastelt kolme järjestikuse põlvkonna esindajate kogemustele tuginevaid meenutusi koolielust. Kirjatöö annab autoritele võimaluse proovida kätt perekonnapärimuse kogujana ning mõelda selle üle, kui palju ja kuidas on kooliolustik ajas muutunud. Fookuses on isiklikud kooliga seotud lood, mis põhinevad elamustel, hinnangutel ja suhtumistel oludesse, sündmustesse ja inimestesse.
Tööde esitamise tähtaeg on 30. aprill 2010.
Autor võib valida välja pakutud teemadest sobivad, mis haakuvad tema koolikogemusega kõige paremini ning millest ta soovib lähemalt kirjutada ja kahe erineva põlvkonna lähedase inimesega vestelda.
< a href="http://www.hm.ee/index.php?0511463">Teemad, tingimused ja lisainfo.

* * *

Algas kutseharidust omandavatele noortele mõeldud foto-, video ja helifailide konkurss „Kutseharidus on lahe!“. Peaauhinnaks on ekskursioon Lissaboni Euroopa noorte kutsemeistrivõistlustele EuroSkills .
Fotode kategoorias saab osaleda individuaalselt, video- ja helifaili tegemiseks võib kokku panna kuni kolmeliikmelise meeskonna. Kõik tööd peavad olema algupärased ja iga osaleja või võistkond saab konkursile esitada vaid ühe töö.
Osalemiseks tuleb hiljemalt 14. mail 2010 registreerida kodulehel www.innove.ee/konkurss

* * * 

SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus kuulutab välja konkursi „Aasta karjäärispetsialist“.
Aasta karjäärispetsialist on isik, kes on tegev karjäärivaldkonnas, vähemalt 2 aastat töötanud karjäärispetsialistina ning saanud klientide poolt positiivseid hinnanguid.
Kandideerimisvorm tuleb saata hiljemalt 20. maiks 2010 meiliaadressile ktk@innove.ee.   
Lisainfo.

* * *

Euroopa Liidu täiskasvanuhariduse arendamise programm Grundtvig pakub toetusi uuteks väliskoostöövõimalusteks neile, kelle südameasjaks on oma kodukoha käekäik.
Grundtvigi programmi raames on võimalus koostöös mõne teise asutusega Euroopast (kelleks võib olla sõpruslinn- või vald, varasem hea koostööpartner, ka näiteks rahvaülikool, muuseum või raamatukogu) planeerida ja ellu viia ühisprojekte ning nende teostamiseks vahetada vastastikku eakaid (üle 50-aastaseid) vabatahtlikke.
Lisainfo.

* * *

Algas üle-euroopaline noorteprojekt Kevadpäev Euroopas 2010, mille eesmärk on kaasata noori arutellu ühiskonna valupunktide ja Euroopa tuleviku üle. 2010. aasta on Euroopas vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aasta, seetõttu keskendub ka sellel aastal juba kaheksandat korda toimuv noorteprojekt vaesuse ning sotsiaalse tõrjutuse teemadele.
Kevadpäev julgustab kokkusaamisi õpilaste, õpetajate ja võtmeisikute vahel eri institutsioonides või sotsiaalsetes projektides. Algatus pakub noortele võimalust arutada tänapäeva probleeme ning aidata Euroopa tulevikku kujundada.
Kevadpäev Euroopas kestab 22. märtsist kuni 30. juunini 2010 ja on suunatud kõigile eel-, alg- ja põhikoolidele ning gümnaasiumidele, samuti kutseõppeasutustele.
Lisainfo.

ÜRITUSED

Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) korraldavad 9. aprillil Reval Hotell Olümpia saalis Omega konverentsi „Euroopa Liit toetab – meedia, keeleõpe, koostöö“. Registreerimine.

* * *

12.-14.aprillil 2010 toimub ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames Valgamaal Nakatu turismitalus koolitus „Oskuslik abistamine noorsootöös“.
Koolitus lähtub mitteformaalse õppimise põhimõtetest ning pakub osalejatele nii nõustamise teooriat kui praktilisi teadmisi ja oskusi. Koolituse läbiviijateks on Jure Biechonski ja Madis Masing.
Lisainfo ja kandideerimisvorm.

* * *

16.-17. aprillil 2010 toimub Tallinna Reaalkoolis Õpilaste Teadusliku Ühingu 6. aastakonverents.
Programm ja registreerimine.

* * *

Arhiiv

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš