Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euroopa noored
nip
Björk - õpi Põhjamaades!
euro26
aken
NIVOO1
110
 

Uudised-Arhiiv

 

IDA-VIRU MAAKONNA AVATUD NOORTEKESKUSTE PROJEKTIKONKURSS 2008 vol 2

20.05.2008

Ida-Viru Maavalitsus kuulutab välja avaliku projektikonkursi avatud noortekeskustes läbiviidavate projektide toetuseks Ida-Viru maakonnas.

Konkursi eesmärgiks on aktiviseerida noorsootööd kohaliku omavalitsuse tasandil avatud noortekeskuste projektide toetamise kaudu.
 
 
 • Maakondliku konkursi prioriteedid on:
  • innovaatilisus;
  • avatud noortekeskuse igapäevaste tegevuste toetamine, sealhulgas loovtegevused;
  • Ida-Viru maakonna noortekeskuste omavahelise koostöö toetamine.
 • Konkursile esitatavate projektide läbiviimise aeg on 01.09. - 23.12.2008 
aruande esitamise tähtaeg on 30.12.2008.
 • Konkursil osalemiseks tuleb projektitaotlus koos lisadega esitada kinnises ümbrikus
aadressil Ida-Viru  Maavalitsus, Keskväljaku 1, 41594 Jõhvi
märgusõna “ANK konkurss” ja elektrooniliselt aadressil marika.markus@ivmv.ee  hiljemalt 12.06.2008 kell 12.00.
 
TINGIMUSED:
Toetust saavad taotleda avatud noortekeskused (edaspidi ANK). Käesoleva projektikonkursi mõistes on ANK juriidilise isiku asutus või juriidilise isiku asutuse struktuuriüksus, mis kasutab avatud noorsootöö meetodit ja vastab järgmistele tingimustele:
 • tegutsenud konkursi väljakuulutamise hetkeks vähemalt 3 kuud;
 • vastutava noorsootöötaja olemasolu;
 • ruumide olemasolu;
 • avatud noortele vähemalt 20 tundi nädalas.
 
Taotlemisel esitab avatud noortekeskus järgmised dokumendid:
·        vormikohane taotlus ja eelarve;
·        Kohaliku omavalitsuse toetuskiri;
·        ANK-i tutvustus (max 2 lk), mis sisaldab lühiajalugu, noortele pakutavate teenuste  
nimekirja koos hinnakirja, osalejate arvu ning geograafiaga (ei pea esitama I taotlusvoorus 2008 rahastatud ANKid);
·        ANK-i eelmise aasta eelarve ja tegevuskava, jooksva aasta eelarve ja tegevuskava ning
planeeritav järgmise aasta eelarve ja tegevuskava (ei pea esitama I taotlusvoorus 2008 rahastatud ANKid);
·        ANK-i põhimääruse või põhikirja ja selle vastuvõtmist kinnitava otsuse koopia (ei pea
esitama I taotlusvoorus 2008 rahastatud ANKid);
·        ANK-i noorsootöötaja(te) CV ja dokumendid, mis kinnitavad töötaja(te) töölevõttu või
nõusolekut töötada vabatahtlikuna ja vastutada ANK-i töö eest.
 
Projektitaotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
 • vastavus avatud noorsootöö meetodile:
o       on avatud igale noorele seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele teadmistele ja rahalistele võimalustele;
o       võimaldab noorele suhtlemist ja arendavat tegevust talle sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise;
o       loob tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks läbi tegevuse ja suhtlemise;
o       vähemalt 80% noortele pakutavatest ANK teenustest on tasuta;
 • noorte kaasatus:
o       noored olid aktiivselt kaasatud projekti idee väljatöötamisse ning projekti
      koostamisse;
o       noored on aktiivselt kaasatud projekti teostamisse, edasiarendamisse ja
      aruandlusesse.
 
 • projekti teostatavus:
o       ajakava ja eesmärk on realistlikud;
o       tegevused aitavad eesmärki saavutada;
o       eelarve võimaldab tegevuskava teostada;
o       tegijatel on projekti teostamiseks vajalik kompetentsus.
·        projekti eelarve otstarbekus:
o       kulude planeerimisel on valitud soodsaim võimalus;
o       kulutused on tegevustega põhjendatud.
 
Projektikonkursil ei menetleta:
·        noorte püsi- või projektlaagrite arendamisega seotud projekte (vastavasisulised projektid
esitatakse programmi “Noorte tervistav puhkus” raames iga-aastaselt Eesti Noorsootöö
Keskusele);
·        rahvusvahelise koostöö projekte (vastavasisulised projektid esitatakse programmi Youth
raames Euroopa Noored Eesti Büroole).
 
Nõudmised eelarvele:
·        Raha taotlemisel ei ole piiranguid, st 172 307 krooni on max summa, mida saab taotleda juhul, kui kaasatud on kõik Ida-Virumaa ANKid (nende nõusolek projektis osalemiseks) ning täidetud on teised maakondlikud prioriteedid ning konkursi tingimused.
·        Projekti kogumaksumuses on kohaliku omavalitsuse nõutav osalus 20%.
·        Noorsootöötaja palk võib moodustada kuni 30% konkursi raames taotletavast summast.
·        Kontoritehnika, sh infotehnoloogia soetused võivad moodustada kuni 10% konkursi
·        raames taotletavast summast.
·        Ehituse, renoveerimise ja remondi kulud võivad moodustada kuni 10% konkursi raames taotletavast summast.
 
Hindamine ja avalikustamine:
 • Konkursile esitatud töid hindab ja teeb ettepaneku rahastamiseks, maavanema poolt moodustatud projektikomisjon.
·        Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt kahe nädala jooksul, pärast laekunud projektide tähtaega. 
Dokumendid taotluse esitamiseks Ida-Viru Maavalitsuse koduleheküljel   www.ivmv.ee
 
Lisainformatsioon: tel 55 592 522; e-post marika.markus@ivmv.ee Marika Markus

Maavanema korraldus... (.doc)
Tingimused... (.doc)
Taotlusankeet... (.doc)
Projekti eelarve... (.xls)
Projekti aruanne... (.doc)

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš