Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
110
euroopa noored
nip
NIVOO1
Björk - õpi Põhjamaades!
aken
euro26
 

Uudised-Arhiiv

 

Haridus- ja Teadusministeerium

23.05.2008

Haridus- ja Teadusministeeriumi uudiskiri 23.05.2008
 
Lasteaiakohtade programmi raames esitas investeeringutaotluse rohkem kui sada omavalitsust
Taotlusi on laekunud enam kui sajalt omavalitsuselt kõikidest maakondadest, esialgsete kokkuvõtete järgi on erinevate projektide arv ligi kakssada ning nende kogumaksumus ligi kaks ja pool miljardit krooni. Praegu on koostamisel hindamiskomisjon, mille ülesandeks on hinnata kõiki omavalitsustelt laekunud taotlusi. Komisjoni koostatud pingerea alusel paneb Haridus- ja Teadusministeerium kokku investeeringute kava, mille kinnitab valitsus. Investeeringutoetusi lasteaedade ehitamiseks eraldab riik nelja aasta jooksul, sellel aastal on jagada 74 miljonit krooni.
Sel aastal startis edukalt vastavalt valitsusliidu tegevuskavale riikliku investeeringute programmi „Igale lapsele lasteaiakoht!” esimene osa, kus omavalitsustele anti lasteaiaõpetajate palga konkurentsivõimeliseks muutmiseks 75 miljonit krooni toetust. Riik toetas kõiki omavalitsusi, kus töötab lasteaed ja kus selle aasta alguseks oli lasteaiaõpetajate alampalk võrdne põhikooliõpetaja alampalgaga.

Tunnustati venekeelsetes koolides mitu aastat eesti keeles õpetanud õpetajaid
8. mail korraldas Haridus- ja Teadusministeerium tänuürituse vene õppekeelega koolide aineõpetajatele, kes õpetavad oma ainet eesti keeles kaks või enam aastat. Üritusele kutsuti ligi 80 õpetajat, kõige enam on nende hulgas eesti kirjanduse õpetajaid. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas andis kutsututele üle tänukirjad ja raamatud.

Selgusid Eesti parimad teadlased-koolinoored
8. mail said õpilaste teaduslike tööde riikliku konkursi parimate tööde autorid Eesti Teaduste Akadeemias haridus- ja teadusministrilt kätte oma autasud. Kokku laekus tänavusele konkursile 64 tööd, millest 30 esindasid reaal- ja loodusteadusi ning 34 sotsiaal- ja humanitaarteadusi.
Lisainfo 


Ilmus noortevaldkonna käsiraamat „Õppetegevuse hindamine noorsootöös”
13. mail esitleti Tallinnas käsiraamatut „Õppetegevuse hindamine noorsootöös”. Käsiraamat on mõeldud noorsootöötajatele, koolitajatele, mentoritele ja grupijuhtidele, kes tegelevad noorte õpetamisega, see aitab arendada, lõimida ja parandada õppetegevuse hindamist.
Euroopa Nõukogu poolt kirjastatud T-Kit sarja käsiraamatu eestikeelne versioon on üllitatud Eesti Noorsootöö Keskuse koordineerimisel ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel. Raamatu saavad tasuta noortekeskused, teavitamis- ja nõustamiskeskused, noorteorganisatsioonid, ülikoolid, raamatukogud, maavalitsused ja linnavalitsused.
Raamatu veebiversioon on kättesaadav Eesti Noorsootöö Keskuse koduleheküljel


Ennast täiendab 22% Eesti elanikest
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas tutvustas 16. mail oma ettekandes Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Kutseõppeasutuste õppekavade arendus” lõpukonverentsil kutseõppe tuleviku arengusuundi. Minister rõhutas, et Eesti majanduse edukus sõltub otseselt tööjõuturul olevate inimeste kvalifikatsioonist. Kahjuks on meil tööjõuturul lubamatult palju lõpetamata kvalifikatsiooniga või üldse ilma mingisuguse eri- või kutsealase kvalifikatsioonita töötajaid. Neid on ligi 50% kõigist töötajatest. Seega mängib vajaliku tööalase täiendus- ja ümberõppe kättesaadavus otsustavat rolli ka ühiskonna konkurentsivõime kasvatamisel. Eriti suurt heameelt tundis minister uue täiskasvanuhariduse alase uuringu üle. Turu-uuringute aktsiaseltsi poolt läbi viidud uuring näitab, et 2007. aastal osales elukestvas õppes 22% 25-64aastastest Eesti elanikest.


SEADUSANDLUS

Alates 15. maist muutusid koolijuhtide töölepingud tähtajatuks
10. aprillil võttis Riigikogu vastu huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse, millega kaotatakse alates 15. maist võimalus sõlmida koolijuhtidega tähtajalisi töölepinguid.
Enne 1. augustit 2008 ametisse kinnitatud direktori tööleping muutub tähtajatuks tähtaja (näiteks viie aasta) möödumisel. See tähendab, et 2005. aasta 1. juulil töölepingu viieks aastaks sõlminud direktori tööleping muutub tähtajatuks 1. juulil 2010.
Kui tööleping lõpeb seaduse jõustumise (15. mai 2008) ja 1. augusti vahelisel ajal (näiteks 1. juulil 2008), on ka see tööleping sõlmitud enne 1. augustit 2008 ja uus leping või lepingu muudatus sõlmitakse koheselt tähtajatuna, sest seaduse vastavad sätted, mis ei luba sõlmida tähtajalist lepingut, on juba jõustunud.
Juhul, ku i direktori tööleping lõppes enne seadusemuudatuse jõustumist, kuulub see lõpetamisele seoses tähtaja möödumisega ning välja tuleb kuulutada konkurss vaba ametikoha täitmiseks.


Kõrghariduses kavandatavad muudatused suurendavad tudengite kindlustunnet
8. mail kiitis valitsus heaks ja saatis riigikogu menetlusse ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Kavandatavad seadusemuudatused on suunatud kõrghariduse kvaliteedi kindlustamisele, üliõpilastele toob muudatuste elluviimine kaasa kindlustunde, et omandatav haridus on kvaliteetne ning lõpetamisel saadakse riiklikult tunnustatud diplom.
Vt lähemalt


KONKURSID

Õpilaste visioonikonkursi tähtaeg läheneb
Haridus- ja Teadusministeerium kutsub kõiki õpilasi osalema Eesti Vabariigi juubeliaastale pühendatud visioonikonkursil „Eesti 100”. Konkursi tähtaeg on 13. juunil.
Oodatud on õpilaste kirjutised sellest, millisena nad kujutavad Eestit ette kümne aasta pärast.
Väljendusviis on vaba - esitada võib luuletuse, essee või muus vormis töid, mille soovituslik pikkus on kuni kaks lehekülge. Lisada võib illustreerivat materjali: joonistusi, fotosid, arvutigraafikat jne.
Kolme vanusegruppi (6–10, 11–15 ja 16–19 aastat) jagatud õpilaste töid hindab ˛ürii eesotsas haridus- ja teadusministriga. Konkurss lõpeb piduliku vastuvõtu ning tublimate autasustamisega. Parimatest töödest valmib kogumik.
Visioonikonkurss kuulub õpilasvõistluste sarja „Vaatan ja imestan, märkan ja õpin!”. Tänavune konkurss on arvult juba sei tsmes.
Lisainfo


Algas teaduse populariseerimise projektikonkurss
Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja 2008. aasta teaduse populariseerimise projektikonkursi, taotlusi teadust populariseerivate tegevuste jaoks toetuse saamiseks võib esitada kuni 30. maini. Konkursile on oodatud taotlused erinevate teadust populariseerivate tegevuste toetamiseks: tele- või raadiosaated või saatesarjad; audio-visuaalsete materjalide koostamine, näituste korraldamine ja näituse eksponaatide soetamine, ürituste ja konkursside korraldamine jms.
Konkursi tulemused selguvad juunis. Taotlusi rahastatakse kokku summas kaks miljonit krooni.
Lisainfo


 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš