Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euroopa noored
aken
Björk - õpi Põhjamaades!
euro26
110
nip
NIVOO1
 

Uudised-Arhiiv

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi uudiskiri

05.06.2008

Infopäev eestikeelse õppe arendamisest kutsekoolis; Ilmusid õppematerjalid Eesti ajaloo pöördepunktidest vene õppekeelega gümnaasiumidele; Lukas ja Aaviksoo allkirjastasid riigikaitseõpetuse tegevusprogrammi; Lukas kinnitas Puiatu Erikooli järelevalve tulemused; Eesti koolinoored võitsid Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadi; jne...


 

Infopäev eestikeelse õppe arendamisest kutsekoolis
4. juunil toimus Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus infopäev “Eestikeelse õppe arendamisest kutsekoolis: kogemustest ja plaanidest”. Tutvustati Haridus- ja Teadusministeeriumis planeeritavaid mudeleid kutsekoolide vene õppekeelega gruppides eestikeelse aineõppe arendamiseks ning uusi õpikuid ja käsiraamatuid ning veebikeskkonda vene õppekeelega gruppide erialakeele oskuse arendamiseks. Infopäeva korraldasid Haridus- ja Teadusministeerium ning Integratsiooni Sihtasutus.


Ilmusid õppematerjalid Eesti ajaloo pöördepunktidest vene õppekeelega gümnaasiumidele
Integratsiooni Sihtasutuse ja kirjastuse Argo koostöös ilmus Eesti ajaloo alaste lisamaterjalide komplekt „Eesti ajaloo pöördepunktid. Dokumente ja materjale vene õppekeelega gümnaasiumile” ja „Eesti ajaloo pöördepunktid. Lisamaterjale õpetajale”. Mõlemad õppematerjalid on koostanud projektimeeskond, kuhu kuulusid Andres Adamson, Toomas Karjahärm, Mare Räis, Vjatšeslav Žiburtovitš ja Einar Värä. Mõlemad allikakogumikud ilmusid eesti ja vene keeles ning jaotatakse üldhariduskoolidele tasuta.
Kogumikud valmisid Integratsiooni Sihtasutuse projekti “Muukeelsete üldhariduskoolide kakskeelsele õppele ülemineku toetamine” raames.


Lukas ja Aaviksoo allkirjastasid riigikaitseõpetuse tegevusprogrammi
21. mail allkirjastasid kaitseminister Jaak Aaviksoo ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas riigikaitseõpetuse arendamise tegevusprogrammi aastateks 2008-2013. Programmiga seatakse paika eesmärgid ja tegevused, mille alusel riigikaitseõpetust Eesti koolides järgmise viie aasta jooksul arendatakse. Praegu õpetatakse riigikaitseõpetust valikainena kokku ligi 80 gümnaasiumis, keskkoolis ja kutsekoolis. Tegevusprogrammi eesmärgiks on suurendada riigikaitseõpetust õpetavate koolide arvu igal aastal kuni kümne kooli võrra. Samuti nähakse tegevusprogrammis ette vahendid ning konkreetsed tegevused mõlemale ministeeriumile ning kaitseväele ja Kaitseliidule selle eesmärgi saavutamiseks.
Riigikaitseõpetuse arendamise tegevusprogrammi aastateks 2008-2013 


Lukas kinnitas Puiatu Erikooli järelevalve tulemused
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas kinnitas 26. mail Puiatu Erikooli teenistusliku järelevalve tulemused. 19. mail läbi viidud järelevalve tuvastas õiguskantsleri ettekirjutuste osalise täitmatajätmise ning probleeme õppekorralduslikes küsimustes. Järelevalve käigus tehti koolile uued ettekirjutused. Tulenevalt õppekorralduslikest puudustest Puiatu Erikoolis saab direktor Toivo Luik noomituse. Õpilastevahelise vägivalla vähendamiseks kavandab ministeerium õpetajatele vastu hakanud ja kaaslastele ohtlike vanemate ja “raskemate” õpilaste saatmist Tapa Erikooli. Ministeerium jätkab koostöös Justiitsministeeriumiga optimaalse erikoolide võrgu kujundamist.


Eesti koolinoored võitsid Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadi
17.-18. mail Küprosel peetud Euroopa Liidu võistkondliku loodusteaduste olümpiaadi võitis Eesti võistkond Hollandi ja Saksamaa ees, kokku osales 33 võistkonda 18 riigist.
Eesti teine võistkond saavutas viieteistkümnenda koha ja hõbemedali.
Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad on eksperimentaalne võistlus, kus võistkondadel tuli sooritada erinevaid katseid, mille sooritamine nõuab teadmisi nii füüsikast, keemiast kui ka bioloogiast.
Lisainfo


Algas konkurss aasta parima võõrkeelealase teo ja projekti leidmiseks
Haridus- ja Teadusministeerium ning Sihtasutus Archimedes kuulutasid välja konkursi aasta võõrkeelealase teo ja aasta võõrkeeleõppealase projekti leidmiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 16. juuni.
Konkursi eesmärk on innustada iga Eesti elanikku aktiivsemalt võõrkeeltega tegelema, tunnustada ning tutvustada avalikkusele inimesi, kelle keeleõppealane entusiasm, töökus ja tulemuslikkus väärivad järgimist. Parimad saavad Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskirja ning rahalise preemia, mis antakse üle Euroopa keeltepäeval 26. septembril.
Teave kandideerimise kohta ning ülevaade varasemate konkursside tulemustest on kättesaadav SA Archimedes hariduskoostöö keskuse kodulehel: http://www.archimedes.ee/hkk (keeleõpe).


VALITSUSES
Koolieelsed lasteasutused saavad uuendatud riikliku õppekava
29. mail kiitis valitsus heaks koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava, mis rõhutab mängu kui lapse põhitegevuse osakaalu õppe- ja kasvatustegevustes. Uue õppekava läbi muutub õppe- ja kasvatustegevus paindlikumaks, kuna praegu kehtivas õppekavas esitatud planeeritud tegevuskordade määratlemine raskendab üldõpetuse ja erinevate metoodikate rakendamist.
Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava vastuvõtmise eelduseks oli „Koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse” muutmine, mida Riigikogu tegi tänavu 10. aprillil.
Üks olulisemaid muudatusi on eesti keele kui teise keele õppe laiendamine koolieelses lasteasutuses ja sel eesmärgil kohalikele omavalitsustele toetuse eraldamine.


Eesti teadus ja kõrgharidus saavad aegade suurima rahasüsti
29. mail kinnitas valitsus Euroopa Liidu tõukefondide rahastamisel kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja teadustöö hoonete projekteerimise, renoveerimise või ehitamise investeeringute kava, mille mahuks on üle 2 miljardi krooni. Kinnitatud investeeringute kavas nimetatud taotlejad saavad õiguse esitada struktuuritoetuse taotluse sihtasutusele Archimedes.
Lisainfo


 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ïðèìåð