Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euroopa noored
nip
NIVOO1
Björk - õpi Põhjamaades!
euro26
110
aken
 

Uudised-Arhiiv

 

ANK projektid!

25.06.2008

Ida-Viru Maavalitsuse Avatud Noortekeskuste
komisjoni projektikonkursile esitatud projektide
rahastamise kinnitamine
 
Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 p.2, p.16 ja tuginedes Eesti Noorsootöö Keskuse ning Ida-Viru Maavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingule nr 3.1.-19/44, 14.03.2008, Ida-Viru maavanema korraldusele 24.03.2008.a. nr.90 “Ida-Viru maakonna Avatud Noortekeskuste projektikomisjoni kinnitamine”, Ida-Viru maavanema 09.05.2008.a. korraldusele nr.158 “Ida-Viru maakonna Avatud Noortekeskuste projektikonkursi väljakuulutamine” ning lähtudes Ida-Viru Maavalitsuse Avatud Noortekeskuste projektikomisjoni 17.06.2008 istungil tehtud otsusest (projektide rahastamine), teen
 
K o r r a l d u s e:
1. Kinnitada Ida-Viru Maavalitsuse Avatud Noortekeskuste projektikomisjonile kuni 12.06.08 esitatud ja rahastatud projektide loetelu (lisa 1).
2. Avalikustada käesoleva korralduse p.1 nimetatud projektide rahastamise loetelu maavalitsuse veebilehel.
3. Käesoleva korralduse täitmise eest vastutab haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Kaarin Veinbergs
4. Käesoleva korralduse koopia edastada haridus- ja kultuuriosakonnale, rahandusosakonnale, maasekretärile.
 
Riho Breivel
Maavanem

 

Lisa 1
Kinnitatud
Ida-Viru maavanema
20.06.2008 korraldusega nr 207
 
Ida-Viru Maavalitsuse juures tegutseva Avatud Noortekeskuste projektikomisjoni ettepanek maavanemale rahastatavate projektide loetelu:
         
   1. MTÜ Kiikla Avatud Noortekeskus
 
Projekt „Sügis Lottega”, mille eesmärk on:
Noored huvituvad eesti noorsookirjandusest ja muusikast, nad osalevad aktiivselt arendavatel üritustel.
Komisjon otsustas rahastada projekti summas 12 420 krooni.
           
 2. Lohusuu Vallavalitsus (Lohusuu Huvikeskus)
 
Projekt “Teeme ise”, mille eesmärk on:
            • tingimuste loomine mitteformaalseks õppimiseks erinevate tegevuste kaudu
 
ja silmaringi laiendamine, huvitegevuse erinevate valdkondade arendamine;
            • noorte omavahelise suhtlemise ja teiste noorteasutustega koostöö
 
parandamine.
Komisjon otsustas rahastada projekti summas 26 390 krooni
           
 3. Illuka Vallavalitsus (Kurtna Noortekeskus)
 
Projekt „Sügis 2008 Kurtnas”, mille eesmärk on:
Illuka valla noored märkavad ilu, osakavad väärtustada ning hinnata käsitöö oskusi ja esemeid ning inimesi enda ümber, suudavad ja tahavad ise midagi korda saata.
Otsesed eesmärgid:
            • 10 Illuka valla noort osaleb septembrist detsembrini käsitööringis „Vanast uueks” ning selle tulemusena valmib vähemalt kaks 3 m pikkust kaltsuvaipa noorte endi käsitööna, mille tööprotsessis osalevad kõik noortekeskust külastavad noored;
            • 30 noort osaleb sügisesel koolivaheajal ilupäevadel (3 päeva) Kurtnas ning 10 noort nende ettevalmistusprotsessides ja koolitustel;
            • 6 Illuka valla noort osalevad Eesti noorsootöö IV foorumil ning noortekonverentsil Edu.
 
Komisjon otsustas rahastada projekti summas 25 420 krooni
           
 4. Narva avatud noortekeskus RLK
 
Projekt “Hoolitsus ja toetus”, mille eesmärk on:
Laste vaba aja veetmiseks tingimuste loomine:
            • Teenustekompleksi kujundamine laste mitmekesiste positiivsete huvide ja harjumuste realiseerimiseks tasuta alusel;
            • järelevalveta laste hulga vähendamine, meetmetekompleksi kohaldamine, mis on suunatud laste ja noorukite kuritegevuse ärahoidmisele;
            • erinevate meetodite ja võtete kasutamine püsiva stereotüübi kujundamiseks halbadest harjumustest, nagu narkosõltuvus, tubakasuitsetamine, alkoholi pruukimine, vabanemiseks.
 
Komisjon otsustas rahastada projekti summas 23 220 krooni
 
            5. Jõhvi Noortekeskus
 
Projekt «Virumaa öömatk», mille eesmärk on:
pakkuda noortele tegevust, mille nad on ise rühmatööna välja mõelnud ja kirja pannud. Projekti läbiviimine tuleb neile kasuks ning noored saavad juurde kogemusi mida tulevikus rakendada. Noorel on võimalus õppida tundma iseennast, teha koostööd ja saada tehtu põhjal tunnustust.
Komisjon otsustas rahastada projekti summas 25 126 krooni
           
6. Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon – ESN
 
Projekt „Teeme ise!”, mille eesmärk on:
            • toetada noorte omaalgatust, loomingulist eneseväljendust läbi erinevate tegevuste ning luua tingimused noorte enesearenguks.
            • kaasata 200 noort Sillamäelt, Narvast ja Orult erinevatesse projektitegevustesse, et noored saaksid kogemusi, julgust ning ennast arendada huvipakutavates tegevustes.
 
Komisjon otsustas rahastada projekti summas 48 900 krooni
Eve East
Maasekretär
 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš