Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
110
euro26
NIVOO1
nip
aken
euroopa noored
Björk - õpi Põhjamaades!
 

Uudised-Arhiiv

 

Ida-Viru maakonna avatud noortekeskuste projektikonkurss 2012. aastal

25.06.2012

Ida-Viru Maavalitsus kuulutab välja avaliku projektikonkursi avatud noortekeskustes läbiviidavate projektide toetuseks Ida-Viru maakonnas.

Konkursi eesmärgiks on aktiviseerida noorsootööd kohaliku omavalitsuse tasandil avatud noortekeskuste projektide toetamise kaudu.
 
 • Maakondliku konkursi prioriteedid on:
  • noortekeskustes uuenduslike ideedega tegevuste elluviimine ning nendeks vajalike vahendite soetamine;
  • noortekeskuste omavahelise koostöö (ka väljaspool maakonda) toetamine

 

 • Konkursile esitatavate projektide läbiviimise aeg on kuni 15.12.2012,

aruande esitamise tähtaeg 10 päeva peale projektitegevuste lõppemist.

 • Konkursil osalemiseks tuleb projektitaotlus koos lisadega esitada kinnises ümbrikus

aadressil Ida-Viru  Maavalitsus, Keskväljaku 1, 41594 Jõhvi märgusõna "ANK konkurss" ja elektrooniliselt taotlus ning eelarve aadressil jane.koppel@ivmv.ee hiljemalt 15.08.2012.

 • Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 30.08.2012 maavalitsuse veebilehel.

 

TINGIMUSED:

      Toetust saavad taotleda avatud noortekeskused (edaspidi ANK). Käesoleva projektikonkursi mõistes on ANK juriidilise isiku asutus või juriidilise isiku asutuse struktuuriüksus, mis kasutab avatud noorsootöö meetodit ja vastab järgmistele tingimustele:

 • tegutsenud konkursi väljakuulutamise hetkeks vähemalt 3 kuud;
 • vastutava noorsootöötaja olemasolu;
 • ruumide olemasolu;
 • avatud noortele vähemalt 20 tundi nädalas.

 

Taotlemisel esitab avatud noortekeskus järgmised dokumendid:

·        vormikohane taotlus ja eelarve;

·        kohaliku omavalitsuse toetuskiri;

·        ANK-i jooksva aasta eelarve ja tegevuskava ning planeeritav järgmise aasta eelarve ja

tegevuskava;

·         ANK-i põhimääruse või põhikirja ja selle vastuvõtmist kinnitava otsuse koopia;

·        ANK-i noorsootöötaja(te) CV(d) ja dokumendid, mis kinnitavad töötaja(te) töölevõttu või

nõusolekut töötada vabatahtlikuna ja vastutada ANK-i töö eest.

 

Projektitaotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • vastavus avatud noorsootöö meetodile:
  • on avatud igale noorele seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele teadmistele ja rahalistele võimalustele;
  • võimaldab noorele suhtlemist ja arendavat tegevust talle sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise;
  • loob tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks läbi tegevuse ja suhtlemise;
  • vähemalt 80% noortele pakutavatest ANK teenustest on tasuta;
 • noorte kaasatus:

o   noored olid aktiivselt kaasatud projekti idee väljatöötamisse ning projekti

            koostamisse;

o   noored on aktiivselt kaasatud projekti teostamisse, edasiarendamisse ja

      aruandlusesse.

·         projekti teostatavus:

o   ajakava ja eesmärk on realistlikud;

o   tegevused aitavad eesmärki saavutada;

o   eelarve võimaldab tegevuskava teostada;

o   tegijatel on projekti teostamiseks vajalik kompetentsus.

·         projekti eelarve otstarbekus:

o   kulude planeerimisel on valitud soodsaim võimalus;

o   kulutused on tegevustega põhjendatud ja otstarbekad.

 

Projektikonkursil ei menetleta:

·        noorte püsi- või projektlaagrite arendamisega seotud projekte (vastavasisulised projektid

esitatakse programmi "Noorte tervistav puhkus" raames iga-aastaselt Eesti Noorsootöö

Keskusele);

·         õpilasmalevate tegevusega seotud projekte (vastavasisulised projektid esitatakse koondprojekti "Õpilasmalevad 2012 raames Eesti Noorsootöö Keskusele);

·        rahvusvahelise koostöö projekte (vastavasisulised projektid esitatakse programmi Youth

      raames Euroopa Noored Eesti Büroole).

 

Nõudmised eelarvele:

·         Projekti kogumaksumuses on kohaliku omavalitsuse nõutav osalus 20%.

·         Noorsootöötaja töötasu võib moodustada kuni 30% konkursi raames taotletavast summast.

·         Kontoritehnika, sh infotehnoloogia ning muu tööks vajaliku varustuse soetused võivad    moodustada kuni 20% konkursi raames taotletavast summast (lisada juurde pakkumised).

·         Ehituse, renoveerimise ja remondi kulud võivad moodustada kuni 10% konkursi raames

      taotletavast summast.

 

 

Dokumendid taotluse esitamiseksIda-Viru Maavalitsuse koduleheküljel www.ida-viru.maavalitsus.ee

 

Lisainformatsioon:Jane Koppel tel 332 1238; mob 53047427; e-post jane.koppel@ivmv.ee

Dokumendid:
 ANK eelarve ja fin arunde vorm.xls(XLS, 41 KB)
 ANK projektiaruanne.doc(DOC, 48 KB)
 ANK Taotlusankeet.doc(DOC, 62 KB)

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš