Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
110
nip
aken
NIVOO1
euro26
Björk - õpi Põhjamaades!
euroopa noored
 

Uudised-Arhiiv

 

www.hm.ee

17.04.2009

Haridus- ja Teadusministeerium
Uudiskiri 17.04.2009
 

 

VALITSUSES

26. märtsil kiitis Vabariigi Valitsus heaks "Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse" eelnõu, mille kohaselt volitatakse haridus- ja teadusministrit reguleerima haridust tõendavate plankide ja medalite tellimist, väljaandmist, tagastamist ning aruandlust alates põhikoolist kuni kõrgkoolini. Plankide ja medalite tellimise eest hakkab tasuma kooli pidaja.
Samuti peab kool edaspidi lõputunnistusele lisataval hinnetelehel märkima ära õppekeele ja riikliku õppekava nimetuse, milles õppetöö toimub (sh kui venekeelses koolis on lõpetatud eestikeelne klass).


MINISTEERIUMIS JA ALLASUTUSTES

26. märtsil allkirjastas haridus- ja teadusminister "Põhikooli ja gümnasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimuste ja korra" muutmise määruse, mis kehtestab koolidele kohustuse helisalvestada eesti keele (vene või muu õppekeelega koolis) riigieksami suuline osa. Võõrkeelte riigieksamite suulised osad salvestatakse õpilase soovil.
Salvestus on aluseks õpilase võimaliku apellatsiooni lahendamisele. Kui õpilane soorituse salvestamiseks soovi ei avalda, ei ole koolil ka vastavat kohustust.

***

13. aprillil asus Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri ametikohale Kalle Küttis.
Küttise kureeritavad valdkonnad on üldharidus, kutseharidus ning rahvusvähemuste haridus.
Kalle Küttis on töötanud Mustla Keskkoolis õpetaja ja direktorina, Viljandi maavalitsuse haridusosakonna juhatajana ning Viljandi maavanemana.
2003. aastal kaitses Küttis Tartu Ülikoolis magistrikraadi, magistritöö teemaks oli koolikorraldus.

***

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kureerimisel viiakse Eesti koolides läbi PISA 2009. a võrdlusuuringut.
2009. a rahvusvahelise õpilaste võrdlusuuringu PISA (Programme for International Student Assessment) Eesti uuringuvalimis osaleb 175 kooli. Esindatud on kõik koolitüübid ning maakonnad. Kokku osaleb testis 5000 1993. aastal sündinud õpilast, igast koolist tehakse valim 35 õpilasest.
Uuringu põhirõhk on funktsionaalsel lugemisoskusel, ülesanded on praktilise taustaga. Ülesannete teemad on rahvusvahelised ning vajadusel kohandatud konkreetse riigi tingimustega.
Tänavu osaleb uuringus ühtekokku 68 riiki. Uuringu tulemused tehakse teatavaks 2010. a detsembris.


UUED MATERJALID

Ilmus ajakirja Õpitrepp esimene number.
Ajakiri kajastab täiskasvanute õppimise ja õpetamisega seotud teemasid. Ajakirja saab lugeda ning kommenteerida Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andrase koduleheküljel. Üksikmüüki Õpitrepp ei jõua, küll tasub seda otsida raamatukogust, lähimast kutse- või kõrgkoolist, omavalitsusest.
Õpitreppi annab välja ETKA Andras koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga, ajakirja paneb kokku Eesti Päevaleht. Väljaandmist toetab Euroopa Sotsiaalfondi programm "Täiskasvanuhariduse populariseerimine". Ajakiri ilmub kolm korda aastas, järgmist numbrit on oodata 15. septembril.


KONVERENTSID, SEMINARID

22. aprillil toimub kõrghariduskonverents "Eesti kõrghariduse roll uue majanduskasvu saavutamiseks".
Osalevad ülikoolide, ettevõtjate, riigi ja kohalike omavalitsuste esindajad. Ettekannetega esinevad Tõnis Lukas, Juhan Parts, Heldur Meerits, Urmas Varblane ja Sten Tamkivi.
Konverentsi raames toimub haridusmess, kus on esindatud Eesti, Belgia, Suurbritannia, Soome, Leedu, Läti, Taani ja Hollandi kõrgkoolid.
Konverentsi korraldavad Rektorite Nõukogu, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu ja Eesti Üliõpilaskondade Liit. Toetab SA Archimedese programm Primus.
Lisainformatsioon: www.hariduskonverents.ee.


*** 

22. aprillil toimub rahvusvaheline konverents "Kasvatus mitmekultuurilises keskkonnas. Kultuuride dialoog - võimalus või paratamatus?".
Peateema on erinevatest rahvustest õpilaste õpetamine ja toetamine erinevate riikide haridussüsteemides. Esinevad Soome, Eesti, Läti ja Venemaa vastava valdkonna uurijad. Mitmekultuursuse teemat kajastatakse õppimise, identiteedi ja sotsialiseerumise aspektist nii õpetaja kui õpilase tasandil.
Esmaesitlusele tulevad uurimisprojekti "Keelekümbluslasteaia lõpetanute koolivalmidus ja -jõudlus I kooliastmes" tulemused.
Kava.


KONKURSID

2. aprillil anti Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis üle 2009. aasta kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi preemiad.
Konkursile esitati kokku 40 tööd, nende hulgas 11 magistritööd, 10 didaktilis-rakenduslikku tööd, 8 võõrkeeles publitseeritud tööd, 5 populaarteaduslikku tööd, 4 eesti keeles publitseeritud tööd ning 2 publitseeritud/aprobeeritud doktoritööd (H. Liimetsa nimelise preemia kandidaadid).
Vastavalt konkursikomisjoni ettepanekule jäeti eesti keeles publitseeritud teadustöö kategoorias preemia (11 000 krooni) välja a ndmata ja kanti sellest summast 9000 krooni üle lisapreemiana didaktilis-rakenduslike tööde kategooriasse. Seega anti välja kuus 9000-kroonist preemiat viies valdkonnas.
Võidutööde tutvustus.


***

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja projektikonkursi "Õpilasmalevad 2009".
Taotlusvoor suviste õpilasmalevate korraldamiseks kestab 20. aprillini. Toetust saab küsida äriregistrisse kantud või muu juriidiline isik.
Lisainfo: www.entk.ee.


***

Haridus- ja Teadusministeerium on välja kuulutanud teaduse populariseerimise projektikonkursi 2009.
Eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu tutvustatakse teadustegevust laiemale avalikkusele. Taotlusi rahastatakse kokku summas kaks miljonit krooni. Taotlus tuleb esitada elektroonilise osalusvormi kaudu (www.archimedes.ee/populariseerimine) ja allkirjastatult aadressil Munga 18, 50088 Tartu märksõnaga "Teaduse populariseerimine" hiljemalt 24. aprilliks.
Tingimused.


***

SA Innove Karjääriteenuste Arenduskeskus kuulutas välja foto- ja jutuvõistluse "Ametimeeste aardejaht".
Osalemiseks tuleb valida infoportaali Rajaleidja ametite andmebaasist (www.rajaleidja.ee/akab) välja meelepärane ning huvipakkuv amet, teha selle ameti esindajast foto tema töökeskkonnas ning kirjutada juurde väike jutuke. Ameteid saab jahtida kuni 26. aprillini.***

Haridus- ja Teadusministeerium ning Finantsinspektsioon ootavad 30. aprillini klippe ja stsenaariume õpilaste lühifilmikonkursile "Mina ja raha".
Konkursil osalemiseks tuleb mõelda välja lugu, joonistada see enda jaoks lahti pildireana, salvestada kuni 3 minuti pikkune filmiklipp ning laadida üles hariduse ja teaduse andmesidevõrgu EENet koduleheküljele http://joonistaja.eenet.ee.  
Teemad ja tingimused ja teemad leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt ja Finantsinspektsiooni tarbijaveebist www.minuraha.ee.  


***

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš