Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Björk - õpi Põhjamaades!
aken
euro26
110
nip
euroopa noored
NIVOO1
 

Uudised-Arhiiv

 

www.hm.ee

05.05.2009

Haridus- ja Teadusministeerium

Uudiskiri 05.04.2009
 


VALITSUSES

Valitsuse 30. aprilli istungil kiideti heaks "Üldharidussüsteemi arengukava aastateks 2007–2013" 2009. aasta rakendusplaan.
Plaan kajastab haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala 2009. aasta eelarve vahendite jaotust üldharidussüsteemi arengukava eesmärkide täitmiseks. Olulisemad kärped on seotud haridusasutuste investeeringutega, mida on 2009. aastal möödunud aastaga võrreldes ca 300 miljonit krooni vähem. Vähenemist kompenseerib osaliselt Euroopa Liidu Regionaalfondi programmide vahendite kasutamine. Pla anis on prioriteetidena esile tõstetud uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse vastuvõtmine; koolide riiklike õppekavade üldosade ja ainekavade vastuvõtmine; üldhariduse koolivõrgu reorganiseerimise ettevalmistamine, seal hulgas põhikooli ja gümnaasiumiastme lahutamine eraldi koolideks. Äramärkimist on leidnud ka kooliturvalisuse parandamine ja koolist väljalangevust ennetavate tegevuste arendamine.

***

Valitsuse 23. aprilli istungil võeti vastu Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2004. aasta määruse nr 275 "Õppeasutuste antavate akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu" muutmise eelnõu.
Ülikoolidel ja rakenduskõrgkoolidel on võimalus avada ühisõppekavasid ning välja anda ühisdiplomeid.MINISTEERIUMIS

Belgias Leuvenis toimus 28. ja 29. aprillil Euroopa kõrgharidusministrite kohtumine, kus osales ka haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.
Euroopa kõrgharidusruumi järgmise kümne aasta suurimaks ülesandeks on kõrgharidussüsteemide juhtimine nii, et Euroopa suudaks vananeva elanikkonna tingimustes jääda teadmiste, loovuse ja innovatsiooni keskuseks. Selleks on vaja luua võimalusi, et kõik Euroopa kodanikud saaksid oma talendid võimetekohaselt välja arendada, suurendades erinevate elanikkonnarühmade ligipääsu elukestvale õppele ning kolmanda taseme haridusele.


***

23. ja 24. aprillil tähistati VIII rakenduslingvistika konverentsiga "Keelepoliitika ja kultuurimuutused" keeleseaduse 20. aastapäeva.
Eesti Vabariigi keeleseadus võeti vastu 1989. aasta jaanuaris. Keeleseaduse mõte on aidata riigil tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Uuemal ajal on rõhuasetus muutunud: tähelepanu keskmesse on nihkunud eestlaste endi keelekasutus, eesti keele erinevad esinemiskujud, kirjakeele norm.

***

22. aprillil oli Eestis visiidil Euroopa Komisjoni teaduse peadirektoraadi peadirektori asetäitja Anneli Pauli.
Anneli Pauli andis ülevaate teadus- ja arendustegevuse rahastamisest Euroopas ning kriisi mõjust teadusinvesteeringutele. Lisaks tuli kohtumisel Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna esindajatega juttu teaduse tippkeskustest kui teadmistepõhise majanduse võtmeteguritest.


***

24. aprillini vastasid 175 Eesti kooli õpilased rahvusvahelise haridustulemuste võrdlusuuringu PISA 2009 küsimustele.
Kokku osales testis viis tuhat 1993. aastal sündinud õpilast. Uuringu põhirõhk oli funktsionaalsel lugemisoskusel. Rahvusvahelist õpilaste võrdlusuuringut PISA korraldab Maailma Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD). PISA uuring toimub iga kolme aasta tagant. Tänavu osales uuringus 68 riiki. Tulemused tehakse teatavaks 2010. aasta detsembris.

TAOTLUSVOORUD

28. aprillil lõppes kõrgkoolide ja ettevõtjate ühisprojektide esitamise taotlusvoor.
Taotlusi esitati oodatust kolm korda suuremas mahus ehk 330 miljonit krooni ulatuses. Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava ettevõtjate ja kõrgkoolide koostöö kahe taotlusvooru toetuste eelarve on ligikaudu 100 miljonit krooni, teine taotlusvoor on kavas korraldada järgmisel aastal. Projekte esitati info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, materjalitehnoloogia, tervishoiu, logistika, loomemajanduse ja turismi valdkonnas. Esindatud olid ka energeetika ning uue teemana tuumaenergeetika õppekavad. Koostöö algatamise eesmärk on pakkuda ettevõtluse ümberstruktureerimise käigus kõrgema lisandväärtusega teenuseid ja tooteid.

***

Alates aprilli lõpust on üldhariduskoolide heade algatuste toetuseks võimalik taotleda toetust Euroopa Liidu tõukefondidest.
Arendustegevusteks on Euroopa Sotsiaalfondist ette nähtud 32 miljonit krooni ning taotluste vastuvõttu alustas SA Innove aprillikuu lõpus. Projektid võivad toetada õpilaste koolis toimetulekut, paindlikke ja kooliväliseid õpitegevusi, lisaks ettevõtluskoolituse, loodus-, täppis- ja tehnoloogialade ning teiste valikainete õpetamist ning eesti keelest erineva emakeelega laste ja noorte eesti keele ja kultuuriruumiga kohanemist. Toetust saavad taotleda Eesti valitsusasutuste hallatavad asutused, koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide pidajad, mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning koolitusloaga äriühingud. Taotlemise tingimustega saab tutvuda SA Innove koduleheküljel www.innove.ee.  
 

KONKURSID /

Euroopa Nõukogu ja Eesti Noorsootöö Keskus kuulutasid välja esseekonkursi, millega tähistatakse Euroopa Nõukogu 60. aastapäeva.
Osaleda saavad õpilased kahes vanuserühmas: 10-14aastased (teema „Tuleviku Euroopa kodanik“) ning 15-18aastased (teema "How do you imagine the European citizen in the future?"). Tööde esitamise tähtaeg on 15. mai 2009. Tingimustega saab tutvuda ENTK kodulehel, lisainfo: tarmo.kruusimae@entk.ee.UUED MATERJALID

SA Archimedese hariduskoostöö keskuse kõrghariduse bürool valmis Balti riikide kõrgharidusruumi tutvustav raamat "Discover the Baltic States for Studies".
Trükis koostati koostöös Läti ja Leedu Euroopa Liidu elukestva õppe programmi koordineerivate büroodega APA ja SMPF. Raamatu sihtgrupiks on välisüliõpilased. Tellimine hkk@archimedes.ee.
 
***

Eesti Noorsootöö Keskus alustas elektroonilise uudiskirja väljaandmist.
Tellimine jaanika.palm@entk.ee.  ***

Arhiiv

 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš