Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Björk - õpi Põhjamaades!
NIVOO1
euro26
nip
110
aken
euroopa noored
 

Programm „Euroopa Noored“

 

www.noored.ee

Euroopa Noored on Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm, mille kaudu toetatakse noorte omaalgatuslikke projekte ja rahvusvahelist koostööd.

Programm on alguse saanud 1988. aastal toonaste Euroopa Liidu liikmesriikide poolt sooviga rahastada noorte rahvusvahelist koostööd väljaspool formaalset haridussüsteemi. Aastatega on programmi sisu ja vorm mitmeti edasi arenenud.

2007. aasta 1. jaanuarist käivitus uus programm Euroopa Noored (ingl.k. „Youth in Action” programme; eesti keeles jäi programmi nimi muutmata). Uus programm on aastateks 2007-2013.

Programmi eesmärkideks on:
Toetada noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist laiemas mõttes ning Euroopa kodanikuks olemist kitsamalt.
Toetada sallivat mõtteviisi noorte hulgas, pöörates erilist tähelepanu sotsiaalse sidususe suurendamisele Euroopa Liidus.
Suurendada teineteisemõistmist erinevatest kultuuridest pärit noorte hulgas.
Panustada noorte ettevõtmisi toetavate tegevuste kvaliteedi arendamisse ja noortevaldkonnas tegutsevate organisatsioonide jätkusuutlikkuse tagamisse.
Toetada koostööd noortevaldkonnas Euroopas.

Need üldised eesmärgid peaksid leidma väljundi projektides, võttes arvesse alljärgnevaid prioriteete.

Uue programmi Euroopa Noored prioriteedid on:

1) Euroopa kodanikuks olemine

Noorte teadlikkuse kasv neist kui Euroopa kodanikest on uue programmi üks peamistest prioriteetidest. Eesmärk on julgustada noori Euroopa teemal sõna võtma, sh Euroopa kodanikuks olemisest ning kaasata noored diskussiooni Euroopa Liidu tuleviku teemal.

Projektide tasandil tähendab see Euroopa mõõdet ning arutelusid euroopaliku ühiskonna ning selle väärtuste teemal.

2) Noorte osalus

Üks prioriteetidest uues programmis on noorte osalus demokraatlikus elus. Osaluse üldine eesmärk on noorte julgustamine olema aktiivsed kodanikud. Sellel eesmärgil on kolm tahku:
suurendada noorte osalust ühiskondlikus elus nende kodukoha tasandil;
suurendada noorte esindatust demokraatlikes protsessides;
suurem toetus erinevatele osaluse õppimist võimaldavatele tegevustele.

3) Kultuuriline mitmekesisus

Austada ja väärtustada kultuurilisi erinevusi on uue programmi olulisi prioriteete. Programmiga soovitakse toetada erineva kultuurilise, rassilise ja religioosse taustaga noorte algatatud ühistegevusi.

Projekti tasandil tähendab see, et kõik osalejad oleksid teadlikud kultuuridevahelisest mõõtmest oma projektis. Projektis on oluline pöörata tähelepanu erinevatele meetoditele, mis võimaldaksid kõigil võrdsetel alustel projektis osaleda.

4) Vähemate võimalustega noorte kaasamine

Oluline prioriteet uues programmis on tagada vähemate võimalustega noorte juurdepääs programmi võimalustele. Noortegrupid ja -organisatsioonid peaks võtma tarvitusele vajalikud abinõud, et vältida teatud sihtgruppide kõrvalejäämist. Programm on kõigile noortele ja erivajadustega noorte kaasamiseks on vajalik teha erilisi jõupingutusi.

Rahvuslikud agentuurid, SALTO Ressursikeskused ja Euroopa Komisjon on välja töötanud programmi Euroopa Noored vähemate võimalustega noorte kaasamise strateegia, mis on suunatud just vähemate hariduslike, sotsiaal-majanduslike, kultuuriliste ja geograafiliste võimalustega või erivajadustega ja puuetega noorte kaasamiseks.

Lisaks eeltoodule, võidakse vastavalt vajadusele seada prioriteedid teatud kindlal perioodil, mis Euroopa Komisjoni ja rahvuslike agentuuride kodulehekülgede vahendusel ka kõigile taotlejatele teatavaks tehakse. Neile omakorda lisanduvad rahvuslikud prioriteedid.

Euroopa Noored Eesti büroo prioriteedid 2007-2008

Programmi Euroopa Noored võimalused on avatud KÕIKIDELE 13-30-aastastele noortele. Euroopa Noored Eesti büroo (ENEB) peab oluliseks rõhutada Eesti ühiskonna tasakaalustatud arengut ja Eestis elavate noorte võrdset ligipääsu erinevatele enesetäiendusvõimalustele. ENEB on oma prioriteetide seadmisel lähtunud eelkõige Eesti noorsootöö strateegiast 2006-2013, Eesti noorsootöö ja noortepoliitika hetkeseisust ning Euroopa Komisjoni prioriteetsetest teemadest. Prioriteete võetakse arvesse nii teavitus- ja muude tugitegevuste kavandamisel kui ka esitatud projektide seast valiku tegemisel.

2007-2008 on erilise tähelepanu all kolm sihtgurppi:

1. Maa- ja väikelinnanoorte kaasamine programmi Euroopa Noored

ENEB toetavad tegevused on 2007. aastal suunatud eeskätt järgmiste maakondade maapiirkondadele: Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa, Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa.

2. Erivajadustega noorte kaasamine programmi Euroopa Noored tegevustesse

2007-2008 keskendub büroo tähelepanu eeskätt pikaajaliselt töötutele noortele, eesmärgiga suurendada noorte tööga hõivatust ning tööturul püsimise stabiilsust, samuti arendada sotsiaalseid ja professionaalseid oskusi.

3. Riigikeelt mittevaldavate noorte osalus programmis Euroopa Noored

 Programmi igapäevast tegevust koordineerivad kõikides programmiriikides Euroopa Noored rahvuslikud bürood (Eestis: Euroopa Noored Eesti büroo) ja Euroopa Komisjon.

Programmiriigid, ehk siis need riigid, kellega koostöös on eesti noortel võimalik projekte algatada, on:

Euroopa Liidu liikmesriigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, Taani, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ning Ungari.

Euroopa Liidu kandidaatriigid: Türgi

Euroopa Majandusruumi riigid: Island, Liechtenstein ja Norra

Lisaks nimetatud riikidele on Eesti noortegruppidel ja organisatsioonidel võimalik koostööd teha ka järgmiste nn EL naabruspiirkondade riikidega:
Kagu-Euroopa riigid: Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, Horvaatia, Makedoonia, Serbia ja Montenegro;
Ida-Euroopa ja Kaukaasia riigid: Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene, Venemaa;
Vahemere piirkond: Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Liibanon, Maroko, Süüria, Tuneesia.

   Siin saate jagada kogemusi, infot või linke
   Pealkiri *
   Teie info *
   Allikas ja teie nimi *
   
Selle vormi abil Te saate jagada meiega oma teadmisi ja kogemusi, täiendada olemasolevat infot ja moodustada lisainfolehte. Informatsioone saatmise pärast meie administraatorid kontrollivad seda ja panevad portaalis. Küsimused vormi täitmisest ja tööst Te võite küsida sellel aadressil info@noortek.ee või kasutada vormi. Aitäh koostöö eest!
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.
    Sisesta pildil olev tekst *
 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ïðèìåð