Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
110
euro26
Björk - õpi Põhjamaades!
aken
euroopa noored
nip
NIVOO1
 

Kõrghariduse finantsabi

 

Õppetoetused, õppelaen ja stipendiumid

Õppetoetused

Põhitoetust saavad taotleda üliõpilased, kes õpivad täiskoormusega või juhul, kui õpinguid on alustatud enne 2003/2004. õppeaastat, statsionaarses või päevases õppevormis. Õppekaval, kus õpitakse, peab olema riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohti. Samuti ei tohi üliõpilane olla õppinud kauem, kui näeb ette õppekava nominaalkestus. Toetusi saab ca 1/3 riigieelarvelistel kohtadel õppivatest üliõpilastest. Paremusjärjestus toetuse saamiseks koostatakse õppekavati, arvestades õppekava täitmise mahtu ning vajadusel hindeid.

Täiendava toetuse taotlemisel lisandub eelnevalt nimetatud tingimustele veel nõue, et toetuse taotleja elukoht peab rahvastikuregistri andmetel asuma väljaspool omavalitsusüksust, kus asub õppeasutus ning sellega piirnevat omavalitsusüksust. Täiendav toetus on mõeldud eelkõige eluasemele ja transpordile tehtavate kulutuste katmiseks.

Kõrgharidust omandav üliõpilane saab taotleda põhitoetust 800 krooni ning täiendavat toetust 400 krooni kuus, aastas 10 kuu jooksul.

Eritoetus. Õppeasutusel on õigus vastavalt oma korrale kasutada 5% põhi- ja täiendava toetuse fondist eritoetusteks. Eritoetuse taotlemise tingimusi vaata õppeasutuste kodulehekülgedelt.

Doktoranditoetust on õigus taotleda doktorandil, kes õpib riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohal ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust. Doktorandi toetuste suurus on 6000 krooni kuus, mida makstakse 10 kuu jooksul aastas.

Õppetoetust ei ole õigus saada akadeemilisel puhkusel olles.

Korduma kippuvad küsimused (viimati uuendatud 27.09.2006)

Õppetoetuste ja õppealenu seadus (RT I 2007, 4, 17)

Õppelaen

Õppelaenu on õigus saada Eesti kodanikul või Eesti Vabariigis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel viibival isikul, kelle õpingute kestus õppekava järgi on üheksa kalendrikuud või enam ning kes:
1) on täiskoormusega õppiv üliõpilane Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis, erakooliseaduse alusel tegutsevas eraülikoolis, riigi rakenduskõrgkoolis või erarakenduskõrgkoolis;
2) õpib täiskoormusega õppes või päevases õppevormis keskhariduse baasil riigi- või munitsipaalkutseõppeasutuses või keskhariduse baasil erakooliseaduse alusel tegutsevas erakutseõppeasutuses;
3) õpib välisriigis käesoleva lõike punktides 1- 2 loetletud õppeasutusega samaväärses õppeasutuses ja õppevormis;
4) omandab osakoormusega õppes kõrgharidust õpetajakoolituse õppekava järgi avalik-õiguslikus ülikoolis, riigirakenduskõrgkoolis või eraülikoolis või erarakenduskõrgkoolis ja töötab vähemalt 18-tunnise nädalakoormusega õpetaja, kasvataja või muu õppe- ja kasvatustööl töötava isikuna.

Enne 2003. aasta 30. juunit õppeasutusse vastuvõetud isikutelt nõutakse õppelaenu taotlemisel täiskoormuse nõude asemel päevases või statsionaarses õppevormis õppimist.

Õppelaenu on õigus saada igal haridustasemel ja -astmel vaid ühe nominaalse õppeaja ulatuses see tähendab, et laenu on õigus saada üks kord kõrghariduse esimesel astmel (kas rakenduskõrghariduseõppes või bakalaureuseõppes õppides), teisel astmel (magistriõpe) ja kolmandal astmel ehk doktoriõppes. Seda põhimõtet rakendatakse alates 2004. aasta 16. maist. Alates sellest ajast peab arvesse võtma, et õppelaenu võttes väheneb tulevikus õppelaenu saamise kordade arv.

Õppelaenu tagasimaksmise tähtaja kulgemine peatub ja intressi tasumise kohustust ei teki laenusaajal:
- ajateenistuses viibimise ajaks;
- ühel vanemal lapse kolmeaastaseks saamiseni;
- arst-residendil residentuuri lõpetamiseni.

Riigitagatise rakendumisel kaovad õppelaenu soodustused (Eesti Ekspress, 31.08.2007)

Õppelaenu võlgnevuse küsimustes pöörduda Kadri Adrati poole tel 735 0288.

Stipendiumid välismaal õppimiseks

Kristjan Jaagu stipendiumid

Eesti riik toetab välisriigis õppimist stipendiumidega, mida on võimalik taotleda erineva kestusega õppeks
- Tasemeõpe - välisõpingud kuni 1 aasta
- Osaline õpe - välisõpingud 1 kuni 5 kuud
- Välislähetused - välislähetus 3 kuni 21 päeva

Riiklik koolitustellimus doktoriõppe kohtadele välisülikoolides

Konkurss on avatud üliõpilastele, kes soovivad jätkata oma õpinguid doktoriõppe tasemel välisülikoolide juures ja soovivad edaspidi tööle asuda doktorikraadi nõudval ametikohal Eesti kõrgkoolis, avalikus sektoris või ettevõtluses.

Välisriikide stipendiumid

SA Archimedes korraldab Eesti riigi poolt välisriikidega sõlmitud koostöölepingute alusel üliõpilas- ja teadlasvahetust. Samuti vahendab Archimedes informatsiooni erinevate välisriikide poolt ühepoolselt pakutavate õppimis- ja stipendiumivõimaluste kohta.

Täpsema informatsiooni nii Eesti kui ka välisriikide poolt Eesti üliõpilastele pakutavate stipendiumide kohta leiad SA Archimedese kodulehelt.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš