Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Björk - õpi Põhjamaades!
euroopa noored
NIVOO1
euro26
110
nip
aken
 

Karjäärialased trükised

 

Karjääriteenuste arenduskeskuse trükised

Euroopa karjääriteenuste poliitika võrgustiku tegevused 2009–2010 LÜHIARUANNE

Selle aruande eesmärk on anda poliitikakujundajatele jt huvigruppidele ülevaade Euroopa Karjääriteenuste Poliitika Võrgustiku (ELGPN) 2009–10 põhilistest tulemustest. Võrgustik koosneb 2010 aastal 26 liikmesriigist. Liikmed kinnitavad, et võrgustikus osalemine on suurendanud nende teadmisi võimalikest lahendustest ühistele probleemidele ning pannud neid oma riigis osutatavatele teenustele teisiti vaatama.

 Karjaariteenuste_arengussuunad_Euroopas_kaanepilt.jpg

Tööturuinfo teejuht 2010

Trükis selgitab elanike rolli riigi majanduselus ja tutvustab majanduse toimimise alustalasid, pidades silmas konkreetset sihtgruppi - karjäärispetsialiste. Lisaks räägitakse sellest, miks on oluline olla valmis tööturul toimuvateks muutusteks ja kuidas osata nendega kaasa minna. Trükis on mõeldud karjäärispetsialistidele ja noorsootöötajatele tööturuinfo leidmise ning statistika ja prognooside tõlgendamise abistamiseks.  

 Tooturuinfo_teejuht_2010.JPG
Norman E. Amundson. Aktiivne kaasamine. Karjäärinõustamine: olemine ja tegemine

Raamat pakub uusi meetodeid nii nõustatava probleemi määratlemiseks kui lahendamiseks. Amundson keskendub nõustamisprotsessi igale etapile ning julgustab nõustajat rakendama oma loovust ja loogikat, kogemust ja uudishimu, et inspireerida klienti uute lähenemisviiside leidmisel. Ta ärgitab nõustajat oma piire avardama ning käima sissetallamata rada. Loovamaks ja aktiivsemaks lähenemiseks soovitab ta kasutada selliseid tehnikaid nagu metafoorid, joonistused, kirjutamine ja luuletamine, lugude jutustamine, käitumise harjutamine jne.
Raamatut saab laenutada SA Innove, TÜ, TLÜ, TTÜ ning maakondlikest raamatukogudest.
 Aktiivne_kaasamine_Amundson.JPG

Karjääriteenused Eestis 2010

Karjääriteenuseid tutvustav infovoldik.

  Karjaariteenused_Eestis_2010.JPG
Õpirände varalaegas 2010

Õpirände varalaegas on mõeldud kõigile, kes vahendavad infot välismaale siirdumise, seal viibimise või sealt naasmise kohta. Trükise eesmärk on toetada karjäärispetsialisti õpirändajate nõustamises ja neile info andmises. Õpirände varalaegas koondab infot õpirände eri võimaluste kohta välismaal - alates rahvusvaheliselt tunnustatud õppeprogrammis osalemisest kuni eraviisiliste ettevõtmisteni. Varalaegas juhatab kasutaja sammhaaval läbi kõikide info vahendamise ja nõustamisprotsessi faaside. Siin käsitletakse nii õpirändele eelnevat, selle aegset, kui ka sellele järgnevat info vahendamist ja nõustamist.

  6pirande_varalaegas.JPG

Grupinõustamine. Teooria ja praktika 2010

Grupinõustamise käsiraamat on abiks karjäärinõustajale gruppidega  töötamisel ning annab ülevaate grupinõustamise teooriast ja praktikast.

Siit leiad vastuseid küsimustele: Mis on grupinõustamine? Mis erinevus on individuaalsel ja grupinõustamisel? Mida peab arvestama grupinõustamise ette­valmistamisel? Kuidas teha grupinõustamist? Kuidas hinnata grupinõustamise kvaliteeti? Millised on grupinõustaja kompetentsid?

Näidiskavad ja slaidid leiad Rajaleidjast.

  Grupin6ustamine_teooria_ja_praktika.JPG
 Lõpetan kooli ära 2009

Mida teha siis, kui pooleli on jäänud põhikool (vanus alla 17a ja üle 17a), gümnaasium, kutsekool või ülikool? Võimalused õpingute jätkamiseks, tööturule suundumiseks, vabatahtlikuna töötamiseks, jms. Lisaks temaatilised internetileheküljed, valik üldharidus- ja kutseõppeasutusi.
Trükisest on olemas ka venekeelne versioon.

  L6petan_kooli_ara_2009.GIF
 Minu esimesed… 2009

Mis on palk/töötasu, milline on realistlik palk ühe või teise töö puhul, milliseid motivaatoreid on olemas lisaks palgale, millest koosneb palk ja kuidas seda arvutada, millised on tööandja kulud ühele töötajale, mida teada töölepingust ja seadusandlusest, mida panna tähele välismaale tööle minnes? Lisaks temaatilised internetileheküljed.
Trükisest on olemas ka venekeelne versioon.

  minu_esimesed.gif
 Karjääriinfo erivajadusega noorele 2009

Infomaterjal erivajadustega noorte karjäärivõimalustest. Antakse ülevaade terminoloogiast ning rehabilitatsiooni- ja õppimisvõimalustest. Eraldi käsitletakse, erivajadusega noorte osalemist rahvusvahelistes noorsoovahetusprogrammides, vabatahtliku töö teenistust välismaal, vähemate võimalustega noorte kaasamist ja tööle aitamist. Lisaks persoonilood erivajadustega noorte karjäärivalikutest.

  karjaariinfo_erivaj_noorele.GIF
Karjäärinõustamine - nõustaja käsiraamat 2009

Trükis on eelkõige abiks algajale karjäärinõustajale, pakkudes samas teada-tuntud äratundmisrõõmu ja värskeid ideid ka kogenud nõustajale. Käsiraamat annab ülevaate nõustamise teooriast ja praktikast.

  Karjaarin6ustaja_kasiraamat_2009.JPG
 Vihik Abiks valikutel. Õppima? Tööle? Ettevõtjaks? 2009

Eesti Töötukassa vihik on jagatud kolmeks osaks. Esimeses osas leiad harjutused ja mõtlemisülesanded, mis aitavad hetkeolukorda analüüsida ning jõuda selgusele enda isiksuseomadustes, oskustes ja väärtustes. Seejärel saad vaadata, millised on sinu karjäärialased eelistused. Selgete eelistuste põhjal on lihtsam vastu võtta otsuseid edasiste sammude osas. Olgu selleks siis õppima asumine, uus töökoht või ettevõtlusega alustamine. Teine osa pühendubki valikute tegemisele. Kolmandas osas on tähelepanu all tööotsingu planeerimine, vajalike kandideerimisdokumentide koostamine ning töövestlustel osalemine. Trükisest on olemas ka venekeelne versioon.
NB! SA Innove on välja andnud vihiku kordustrüki.

  Abiks_valikutel_2009.JPG
 Tervis ja karjäär Inimese tervis – eriala valiku ja tööalase karjääri mõjutaja 2008

Infomaterjalist leiab teavet selle kohta, kuidas inimese tervis võib mõjutada eriala valikut ja tööalast karjääri. Materjal on suunatud karjääriteenuste valdkonna spetsialistidele, õpetajatele ja teistele koolitöötajatele, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku noorte inimeste tulevasi õpinguid ja tööalast karjääri puudutavate küsimustega.

  tervis_karjaar.jpg
Karjääriinfo teejuht 2008

Trükis on eelkõige suunatud igapäevases töös karjääriinfoga kokku puutuvatele inimestele. Ülevaade antakse tähtsamatest märksõnadest, millele pöörata tähelepanu infootsingu strateegia loomisel, selle rakendamisel ning leitud info hindamisel. Teoreetilist osa toetavad raamatu lisas olevad harjutuslehed.

  Karjaariinfo_teejuht_2008.JPG
 Euroopasse õppima 2008

Trükis on eelkõige mõeldud noortele, kes tahavad teada, missugused on võimalused piiri taga õppimiseks. Väljaandest leiab teavet erinevate tegevuste ja ettevalmistuste kohta: kust otsida infot, kuidas leida vajalikku rahastust, mida on vaja teada välispraktikale minnes, millele pöörata tähelepanu võõras kultuuris viibides jne.

  Euroopasse õppima 2008
 Karjääriteenuste süsteemi areng aastatel 1998-2008

Karjääriteenuste osutamise ja arendamisega on tegeletud Eestis ligi 90 aastat. Käesolev trükis annab ülevaate karjääriteenuste süsteemi arengust Eestis viimase 10 aasta jooksul. Iga aasta kohta on välja toodud suuremad muudatused ja arengusuunad. Väärt lugemist leiavad kõik karjääriteenuste valdkonnast huvi tundvad inimesed.

 
 Koolist tööle. Haridus ja tööturg 2007

Teatmiku eesmärk on anda ülevaade Eesti haridus- ja tööturumaastikust aastal 2007. Teatmik koosneb kolmest osast: esimeses osas antakse tutvustatakse haridussüsteemi (üld-, kutse-, kõrgharidust, täiskasvanute haridust; õppimistoetusi); teine osa keskendub tööturule (tööturuinstitutsioonid, tööturumeetmed ja nende osutamine, situatsioon tööturul, tööturu prognoosid); kolmas osa otsib seoseid hariduse ja tööturu vahel.

  Koolist_toole_umarate_aartega.jpg
 Karjääriteenused Eestis 2007

Selle trükise eesmärk on suurendada teadlikkust karjääriteenuste valdkonnast ning anda ülevaade hetkeolukorrast - sh teenuste sihtrühmast, teenuste pakkumise ja kättesaadavusega seotud probleemidest ning tulevikusuundadest; karjäärispetsialistide kutsenõuetest, kutseomistamisest, ettevalmistusest ja täiendkoolitusest; karjääriteenuseid toetavatest seadustest ja finantseerimise allikatest; kvaliteedi tagamisest ja hindamisest; karjääriinfo loomisest ja kättesaadavaks tegemisest; valdkonna koordineerimisest, tugistruktuuridest ning seadusandlusest.

  Karjaariteenused_Eestis_umarate_aartega.jpg
 Ühiselt tulevikku. Karjäärispetsialistide ja lastevanemate koostöö 2007

Trükis on mõeldud eelkõige karjäärispetsialistidele. Aga miks mitte ka klassijuhatajatele, õpetajatele, lasteaiaõpetajatele - kõigile noortele ja nende vanematega kokku puutuvatele inimestele? Raamat ei anna juhendeid, vaid on pigem mõeldud inspiratsiooniallikaks ja teerajajaks erinevate koostöövormide teadvustamisel. Laiad teemad on karjäär ja karjääriplaneerimine, koostöö, lapsevanema rollid, enesetundmine, õppimisvõimalused ja töömaailm, otsustamine ja planeerimine.

  Ühiselt tulevikku
Allikas innove.ee
 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš